<b>Новите промени в Закон за мерките срещу изпиране на пари. Практически насоки съгласно последните изменения на ЗМИП </b>

Новите промени в Закон за мерките срещу изпиране на пари. Практически насоки съгласно последните изменения на ЗМИП

  • Екип от адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори“
  • 23.05.2019

МАГИСТЕР ДИКСИТ ЕООД и ДОМЕСТИКС ЕООД, със съдействието на адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори“ Ви канят да вземете участие в обучение на 23.05.3019г.:

Закон за мерките срещу изпиране на пари. Практически насоки съгласно последните приети промени от май 2019г.

Семинарът е насочен към банки и финансови институции, застрахователни дружества, счетоводители, одитори и данъчни консултанти, нотариуси, правни консултанти, частни съдебни изпълнители, брокери на недвижими имоти, търговци на едро, възложители на обществени поръчки, юридически лица с нестопанска цел, застрахователни дружества, лизингови дружества, инвестиционни посредници и управляващи дружества, пенсионноосигурителни дружества.

23.05.2019г.
Хотел Хемус, София
Начало:9,30ч. - 13,30ч.

Лектори : адв. Асен Апостолов, Лора Георгиева, юрист, адв. Роман Стоянов,
Екип адвокати от адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори“


„Пенков, Марков и партньори” e една от водещите правни фирми, осигуряваща най-висококачествени правни услуги и процесуално представителство на клиенти в България. „Пенков, Марков и партньори" е първата българска правна фирма, удостоена със Сертификат за управление на качеството по международните стандарти ISO 9001:2000, а след това и ISO 9001:2008 и ISO 9001:2015.На 24 ноември 2018 г. бяха връчени Националните правосъдни награди, на които адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори“ спечели престижната награда за „Кантора на 2018 г.“

Роман Стоянов е съдружник в АД "Пенков, Марков и партньори", част от експертния екип на дружеството в областта на превенцията на изпирането на пари, корупцията и финансовите престъпления. Разполага с дългогодишен практически опит в проучвания,изготвяне на правни документи и представителство на клиенти в различни области на стопанското право, като административно право, търговско и корпоративно право, фармацевтично право, митническо право, съдебно представителство и арбитраж, сливания и придобивания.

Асен Апостолов е адвокат в АД "Пенков, Марков и партньори", част от експертния екип на дружеството в областта на превенцията на изпирането на пари. Г-н Апостолов работи също така в сферите на търговското и дружественото право, облигационните и търговски спорове и договори, финансовото и банковото право, въпроси на гражданския процес и процесуалното представителство по граждански дела. Има опит в сферата на изпълнителния процес, събирането на вземания и проучването на приложимите право и практика в различни правни отрасли. Участва в работата на екипа в областта на енергийното право и защитата на производители на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници.

Лора Георгива, юрист работи и притежава практически опит в сферата на дружественото и търговското право, обществени поръчки, защита на личните данни, превенцията на изпирането на пари и фармацевтично право. Има опит в изготвянето на различни правни документи, участвала е в изготвянето на правни анализи, както и в извършване на проучвания в различни сфери на правото, както и подготовка и участие в съдебни и арбитражни производства, правен анализ и оценка на фактическото положение на Близу Медиа енд Броудбенд ЕАД и Про Кредит Банк България ЕАД.

Повече информация за дружеството и лекторите може да видите на
https://www.penkov-markov.eu

Теми:
1. Правна уредба на въпроса
- Директива (ЕС) 2015/849 за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма;
- изцяло нов Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) – в сила от 31.03.2018 г.;
- правилник за прилагане на ЗМИП;
- Закон за мерките срещу финансирането на тероризма.

2. Кои са задължените лица?
35 категории задължени лица, сред които кредитни, платежни и финансови институции, лизингови предприятия, инвестиционни посредници, търговци на едро, юридически лица с нестопанска цел, адвокати, счетоводители, нотариуси, частни съдебни изпълнители, посредници при сделки с недвижими имоти и др.

3. Изпиране на пари – що е то?
- понятие и същност;
- хипотези.

4. Комплексна проверка на клиента – какви данни и документи подлежат на проверка и събиране? Какви декларации следва да бъдат подавани и събирани?
- идентификация на клиенти физически и юридически лица;
- проверка на идентификацията;
- понятие и идентификация на действителния собственик на юридически лица, структурата на собственост и контрол на клиента;
- изясняване на произхода на средствата.
4.1. Видове комплексна проверка на клиента
- разширена комплексна проверка (вкл. идентификация на видни политически личности);
- опростена комплексна проверка.
4.2. Кога следва да бъде извършвана идентификация?
- установяване на делови взаимоотношения и/или сключване на случайна операция или сделка;
- прагове за извършване на комплексна проверка на клиента.

5. Задължение за деклариране на действителен собственик
- процедура пред Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.


6. Оценка на риска на задължения субект – задължително следва да бъде изготвена от задължените лица. Секторни риск анализи
- наднационална оценка на риска;
- национална оценка на риска;
- оценка на риска на ниво задължен субект;
- рискови фактори, които следва да бъдат отчитани.

7. Съхранение на информация. Защита на информацията. Забрана за разкриване на информация от задължените лица

8. Докладване на съмнителни сделки и операции на компетентните органи
- в кои случаи следва да бъде докладвано;
- на кои органи следва да бъде докладвано;
- в каква форма и в какъв срок следва да се изпращат докладите.

9. Вътрешни правила за контрол и предотвратяване на изпирането на пари – специализирани служби, обучения
- задължително съдържание (значително разширен обхват в сравнение със стария ЗМИП);
- в какъв срок следва да бъдат приети;
- процедура по утвърждаване на вътрешните правила от ДАНС.

10. Изисквания на ЗМФТ. Ограничителни списъци

11. Санкции
- видове нарушения;
- размер на санкциите.

В цената на обучението са включени: лекции 9,30 – 13,30ч., кафе пауза, папка.
Участниците ще получат сертификат за участие в обучение на тема Закон за мерките срещу изпирането на пари

Може да се регистрирате директно от нашия сайт www.magisterdixit.net – след програмата на семинара има електронна форма за регистрация или да изпратите мейл на magisterd@abv.bg
с Вашето име, данните на фирмата за издаване на фактура и тел. и e-mail за връзка.
В рамките на 24ч. ще получите отговор – потвърждение.
Вижте политиката ни за поверителност и сроковете за анулации на: https://magisterdixit.net/index.php?page=obshti-uslovia

ЗА КОНТАКТИ И ЗАПИСВАНЕ:
Денислава Рускова magisterd@abv.bg , 08888 07 911, www.magisterdixit.net

ЦЕНИ
За един участник –( 150 лв. без ДДС) 180 лв. с ДДС
За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма – (140лв. без ДДС )168 лв. с вкл. ДДС

Срок за записване и плащане при наличие на места: 21.05.2019г.!

БАНКОВИ СМЕТКИ
Доместикс ЕООД - за НЕрегистрирани по ЗДДС
Банка: Уникредит Булбанк IBAN:BG59UNCR7630 1077 2377 22

Магистер Диксит ЕООД – за РЕГИСТРИРАНИ по ЗДДС
Банка: Уникредит Булбанк IBAN:BG91UNCR7630 1078 6465 56


Обратно