<b>ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2020 г. Предстоящи промени – 2021г.</b>

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2020 г. Предстоящи промени – 2021г.

  • Димитър Войнов
  • 21.12.2020

семинар на 21.12.2020г. на тема
ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2020 г. Предстоящи промени – 2021г.
Лектор: ДИМИТЪР ВОЙНОВ


Регистрация от 9,00ч., начало 9,30ч. - онлайн

ТЕМИ:

I. ЗКПО през 2020 г.:

• Данъчно третиране на разходи за ремонт, подобрение или изграждане на инфраструктура, която е публична държавна/общинска собственост
• Промени в регулирането на слабата капитализация
• Промени, свързани с преотстъпването на корпоративен данък
• Данъчно регулиране при трансфери на активи/дейности между част на едно предприятие, разположена в страната и друга част на същото предприятие, разположена извън страната
• Хибридни несъответствия
• Други промени

II. ЗКПО и кризисното законодателство:

• Данъчно третиране при промяна в наемните отношения и други търговски взаимоотношения
• Промяна в МСФО 16 „Лизинг“ през 2020 г. и данъчното й регулиране
• Данъчно третиране на получени средства по национални програми и програми на ЕС
• Данъчно третиране при обезценяване на активи
• Други

III. Подготовка за годишното данъчно приключване на 2020 г.:

• Данъчни постоянни разлики (разходи, несвързани с дейността, непризнати разходи за ДДС; разходи за дарения; липси и брак на активи, други)
• Данъчни временни разлики (преоценки на активи и пасиви; провизии за задължения; неизползвани отпуски; неплатени доходи на физически лица; регулиране на слабата капитализация; капитализиране на данъчни временни разлики)
• Други суми, с които се преобразува финансовия резултат за данъчни цели (неплатени задължения; преоценъчен резерв; ДДС при регистрация по ЗДДС, сделки на регулиран пазар)
• Специфични случаи на преобразуване на счетоводния финансов резултат за данъчни цели:
o разходи и приходи, свързани с договори за оперативен лизинг при лизингополучатели, прилагащи МСС
o разходи за изграждане или подобрение на елементи на техническата инфраструктура, която е публична държавна/общинска собственост
• Данъчен амортизационен план (завеждане, амортизиране и отписване на активи от ДАП; преустановяване начисляването на амортизация; последващи разходи, свързани с амортизируеми активи – ремонт или подобрение)
• Пренасяне на данъчна загуба
• Данъчно третиране на получени и разпределени дивиденти
• Данък върху разходите
• Други

IV. Други въпроси по прилагане на счетоводното законодателство и предстоящи промени от 2021г.
Обучението включва лекции 9,30 – 16,30ч., почивки, презентация

Може да се регистрирате директно от нашия сайт www.magisterdixit.net – след програмата на семинара има електронна форма за регистрация или да изпратите мейл на magisterd@abv.bg
с Вашето име, данните на фирмата за издаване на фактура и тел. и e-mail за връзка.
В рамките на 24ч. ще получите отговор – потвърждение и проформа фактура с информация за извършване на плащането. Предварително задавайте въпроси на magisterd@abv.bg


За контакт:
тел. 08888 07 911
е–mail: magisterd@abv.bg
www.magisterdixit.net
Денислава Рускова


ЦЕНИ:
140лв. без ддс / 168лв. с ддс/ за един участник
За участвали в предишни наши семинари и за втори участник от една фирма:
130лв. без ддс/ 156лв. с ддс/
За групи от трима и повече участника от една организация - 120лв. без ддс/ 144лв. с ддс

Ще получите линк към zoom.us ден преди събитието, материал и упътване за участие в семинара.

С една идентификация може да се участва само на едно устройство!

Фактурите се изпращат на посочения при регистрацията електронен адрес.

Краен срок за записване и плащане: 18.12.2020г.

Информация за лектора:
Димитър Войнов притежава експертен опит в областта на данъчното облагане по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане.
В периода от 2000 г. до 2011 г. е експерт в дирекция „Данъчна политика” при Министерство на финансите, като взима активно участие в:
разработването на проекта на Закон за корпоративното подоходно облагане и последващите законопроекти за изменение и допълнение на закона;
процеса на въвеждане в националното законодателство на европейското право в областта на преките данъци и счетоводството;
изготвянето на указания и становища по прилагането на Закона за корпоративното подоходно облагане и счетоводното законодателство;
работни срещи на международно и национално ниво в областта на корпоративното подоходно облагане.
В периода от 2011 г. до ноември 2016 г. е преподавател в НАП, където провежда обучения в областта на данъчното и счетоводното законодателство. Номиниран е за служител на годината на Централно управление на НАП за 2012 г.
От ноември 2016 г. работи на свободна практика като лектор, данъчен експерт и консултант в областта на корпоративното подоходно облагане и счетоводството.
Има редица публикации в областта на преките данъци и счетоводството.


Обратно