<b>ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2020г. ЗДДС, ЗДДФЛ, Осигурително законодателство</b>

ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2020г. ЗДДС, ЗДДФЛ, Осигурително законодателство

  • адв. Росен Русков, адв. Зорница Димитрова, Димитър Войнов
  • 25.11.2020

Семинар в три отделни модула на
25 – 26 – 27. 11. 2020г.:

ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2020г.
АКТУАЛНИ ТЕМИ И КАЗУСИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА
ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ, ОСИГУРИТЕЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Лектори:
адвокат РОСЕН РУСКОВ – експерт по ЗДДС
ДИМИТЪР ВОЙНОВ – експерт по ЗКПО
адвокат ЗОРНИЦА ДИМИТРОВА –експерт по осигурително право

три модула –– комбиниране по избор на участниците
София, хотел Хемус, бул. Черни връх 31 www.hemushotels.com

Възможност за онлайн участие!!!
МОДУЛ 1 25.11.2020г.
начало 9,30ч.
АКТУАЛНА ПРАКТИКА И КАЗУСИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗДДС
Лектор:
адвокат РОСЕН РУСКОВ – експерт по ЗДДС

Актуални моменти в ДДС облагането през 2020 г.
Практически казуси от административната и съдебна практика.
Предстоящите промени в ЗДДС от 2021г.

МОДУЛ 2 26.11.2020г.
начало 9,30ч.
ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2020 г.
Актуална данъчна практика по ЗКПО
Лектори: ДИМИТЪР ВОЙНОВ

I. ЗКПО през 2020 г.:
• Данъчно третиране на разходи за ремонт, подобрение или изграждане на инфраструктура, която е публична държавна/общинска собственост
• Промени в регулирането на слабата капитализация
• Промени, свързани с преотстъпването на корпоративен данък
• Данъчно регулиране при трансфери на активи/дейности между част на едно предприятие, разположена в страната и друга част на същото предприятие, разположена извън страната
• Хибридни несъответствия
• Други промени
II. ЗКПО и кризисното законодателство:
• Данъчно третиране при промяна в наемните отношения и други търговски взаимоотношения
• Промяна в МСФО 16 „Лизинг“ през 2020 г. и данъчното й регулиране
• Данъчно третиране на получени средства по национални програми и програми на ЕС
• Данъчно третиране при обезценяване на активи
• Други
III. Подготовка за годишното данъчно приключване на 2020 г.:
• Данъчни постоянни разлики (разходи, несвързани с дейността, непризнати разходи за ДДС; разходи за дарения; липси и брак на активи, други)
• Данъчни временни разлики (преоценки на активи и пасиви; провизии за задължения; неизползвани отпуски; неплатени доходи на физически лица; регулиране на слабата капитализация; капитализиране на данъчни временни разлики)
• Други суми, с които се преобразува финансовия резултат за данъчни цели (неплатени задължения; преоценъчен резерв; ДДС при регистрация по ЗДДС, сделки на регулиран пазар)
• Специфични случаи на преобразуване на счетоводния финансов резултат за данъчни цели:
o разходи и приходи, свързани с договори за оперативен лизинг при лизингополучатели, прилагащи МСС
o разходи за изграждане или подобрение на елементи на техническата инфраструктура, която е публична държавна/общинска собственост
• Данъчен амортизационен план (завеждане, амортизиране и отписване на активи от ДАП; преустановяване начисляването на амортизация; последващи разходи, свързани с амортизируеми активи – ремонт или подобрение)
• Пренасяне на данъчна загуба
• Данъчно третиране на получени и разпределени дивиденти
• Данък върху разходите
IV. Други въпроси по прилагане на счетоводното законодателство и предстоящи промени от 2021г.

МОДУЛ 3 27.11.2020г.
начало 9,30ч.
ОСИГУРИТЕЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ЗДДФЛ
Подготовка за годишното облагане на доходите, придобити през 2020 г. от физически лица
Лектор:
адвокат ЗОРНИЦА ДИМИТРОВА

Социално и здравно осигуряване – 2020
Актуални проблеми при внасяне на осигурителни вноски в края на годината.
Изплащане на коледни бонуси и дължими вноски върху тях. Ново решение на Върховния административен съд.
Предоставяне на социални придобивки в натура. Социално осигуряване и данъчно облагане. Съдебна практика.
Промени в наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина. Задължения за внасяне на осигурителни вноски на самоосигуряващите се лица – пенсионери.
Промени при командироването на работници в държави-членки на ЕС. Нова съдебна практика.
Очаквани промени в социалното осигуряване. Закон за бюджета на ДОО за 2021 г.
Отговори на въпроси.
ЗДДФЛ
Новото при годишното облагане на доходите, придобити от физическите лица и прилагането на данъчните облекчения по ЗДДФЛ за 2020 г. Подаване на информация в НАП. Специфики при попълване и подаване на годишната данъчна декларация за облагане на доходите, придобити от физическите лица през 2020 г.
Предоставяне на информация за доходи на чуждестранни физически лица и други теми


Може да се регистрирате директно от нашия сайт www.magisterdixit.net – след програмата на семинара има електронна форма за регистрация или да изпратите мейл на magisterd@abv.bg
с Вашето име, данните на фирмата за издаване на фактура и тел. и e-mail за връзка.
Посочете и вариант избрани модули / модул в полето след името си
В рамките на 24ч. ще получите отговор – потвърждение и проформа фактура с информация за плащането. Упоменете желаната от вас форма на участие - присъствено или онлайн!!!

За контакт:
тел. 08888 07 911
е–mail: magisterd@abv.bg
www.magisterdixit.net
Денислава Рускова


При недостатъчен брой желаещи ( минимум 10 - максимум 22) за присъствено участие или забрана от властите за провеждане на семинари, те преминават изцяло само в онлайн формат.
При подаване на заявка упоменете предпочитаната от Вас форма!

Всеки Модул включва: лекции 9,30 – 17ч., две кафе паузи, материал

Участниците ще получат сертификат за участие в обучение по предварителна заявка

ЦЕНИ:
Участие в един модул
180лв. без ддс / съответно 216лв. с ддс
За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма: 170лв. без ддс / съответно 204лв. с ддс

Участие в два модула
300лв. без ддс или съответно 360лв. с ддс
За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма: 280лв. без ддс или съответно 336лв. с ддс

Участие в трите модула
420лв. без ддс или съответно 504лв. с ддс
За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма:
390лв. без ддс или съответно 468лв. с ддс

За онлайн участие през платформата zoom.us се заплаща - 10% от посочените цени!

Поради санитарните изискванията за осигуряване на дистанция между участниците, капацитетът на залите е намален и местата се запълват по реда на плащане, а не на записване!!!

Фактурите се изпращат на посочения при регистрацията електронен адрес.


Краен срок за записване и плащане при наличие на места 20.11.2020г.!

Вижте политиката ни за поверителност и сроковете за анулации на: https://magisterdixit.net/index.php?page=obshti-uslovia

Предлагаме преференциални цени за нощувка в хотел Хемус за участниците в нашите семинари!


Обратно