<b>Семинар: Новото данъчно законодателство през 2019г.  Важни въпроси по годишното счетоводно и данъчно приключване на 2018 г. </b>

Семинар: Новото данъчно законодателство през 2019г. Важни въпроси по годишното счетоводно и данъчно приключване на 2018 г.

  • адв. РОСЕН РУСКОВ,ДИМИТЪР ВОЙНОВ, адв. ЗОРНИЦА ДИМИТРОВА, ДАНИЕЛА ПЕТКОВА НАП
  • 16.01.2019

МАГИСТЕР ДИКСИТ ЕООД и ДОМЕСТИКС ЕООД Ви представят програмата на
семинар в три отделни модула на

16 – 17 – 18 януари 2019г.:
Новото данъчно законодателство през 2019г.
Важни въпроси по годишното счетоводно и данъчно приключване на 2018 г.
ЗДДС, ЗКПО, Осигуряване, ЗДДФЛ

Лектори:
адвокат РОСЕН РУСКОВ – експерт по ЗДДС
ДИМИТЪР ВОЙНОВ – експерт по ЗКПО
адвокат ЗОРНИЦА ДИМИТРОВА –експерт по осигурително право
ДАНИЕЛА ПЕТКОВА –главен експерт по приходите НАП
Три модула –– комбиниране по избор на участниците

София, хотел Централ****, Бул. Христо Ботев 52, София
www.central-hotel.com

МОДУЛ 1 16.01.2019г.
начало 9,30ч. 8 учебни часа
ПРОМЕНИ В ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И В ЗДДФЛ - 2019г.
Лектори:
ДАНИЕЛА ПЕТКОВА – главен експерт по приходите, методолог ЗДДФЛ, НАП
адвокат ЗОРНИЦА ДИМИТРОВА – експерт по осигурително законодателство

09,30ч. – 13,00ч. лектор Даниела Петкова
Промените в ЗДДФЛ за 2019 г.

Представяне на промените в ЗДДФЛ, които ще се прилагат при годишното облагане на доходите за 2018 г.
1. Данъчни облекчения за млади семейства, за деца и за деца с увреждания;
2. Закръгляване на размера на данъка;
3. Лица, които не са задължени да подават годишен отчет за дейността;
4. Начален срок за подаване на годишната данъчна декларация;
5. Други промени.
Представяне на промените в ЗДДФЛ, касаещи облагането на доходи, придобити през 2019 г.:
1. Облагане на парични и предметни награди с окончателен данък;
2. Издаване на документи за изплатен доход и удържан данък;
3. Подаване по електронен път на справки и декларации от самоосигуряващи се лица.
4. Нов срок за ползване на отстъпка от данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация.
5. Нови срокове за подаване на справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ. Възможности за корекция.
6. Предоставяне на информация за изплатените през годината доходи от трудови правоотношения с
подаването на справка по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ от работодателите.
7. Други промени.
Промени в годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2018 г. Особености при деклариране на придобити през 2018 г. доходи.
Предоставяне на информация пред НАП от платците на доходи.

Даниела Петкова работи в системата на данъчната администрация от 1995 г. В периода 1995 г. – 2003 г. е била ревизиращ орган в данъчната администрация. В момента е главен експерт по приходите, методолог по прилагането на ЗДДФЛ в Националната агенция по приходите.
13 – 14ч. почивка

14,00 – 17,30 ч. лектор адв. Зорница Димитрова
Промените в социалното осигуряване за 2019 г.

Закона за бюджета на ДОО за 2019 г.
Нови параметри на осигурителния доход. Осигурителен доход на самоосигуряващи се лица. Таблица за определяне на минималния осигурителен доход. Максимален осигурителен доход. Размер на осигурителните вноски. Размер на минималните краткосрочни обезщетения и на минималната пенсия.

Промени в КСО.
Нов ред за изчисляване на пенсиите. Период, от който се изчислява индивидуалният коефициент. Определяне на минималния и на максималния размер на пенсиите.

Регулация на електронната търговия.
Нов вид осигурени лица – физически лица, които извършват търговска дейност без да са регистрирани като търговци. Ред за внасяне на осигурителни вноски и данък. Нови изисквания за издаване на фискална касова бележка и за регистрация в НАП преди започване на продажбите. Практика на Съда на Европейския съюз по темата.

Други промени
Подаване на годишна данъчна декларация от самоосигуряващите се лица и определяне на окончателния размер на осигурителния доход. Подаване на декларации обр. № 1 и обр. № 6.

Промени в Директива 96/71
Допустим период на командироване. Дефиниране на понятието „възнаграждение“. Възстановяване на разходите при командировка – пътни, дневни и квартирни. Специални правила за командироване на работниците в сухопътния транспорт. Практика на СЕС за командироването на български работници.

Промените в Административнопроцесуалния кодекс
Призоваване по електронен път. Обжалване на административните актове.

Две кафе паузи от 11 – 11,30ч. и 15,00 – 15,30ч., почивка 13 – 14ч.

МОДУЛ 2 17.01.2019г.
начало 9,30ч. 8 учебни часа
Промени в ЗКПО през 2019 г.
Годишно счетоводно и данъчно приключване на 2018 г.
Лектор: ДИМИТЪР ВОЙНОВ


Промени в ЗКПО през 2019 г.
Годишно счетоводно и данъчно приключване на 2018 г.

Промени в ЗКПО през 2019 г.:
- Данъчно третиране при лизингополучатели, прилагащи МСФО 16 „Лизинг“ от 1 януари 2019 г. Данъчно третиране при:
 лизингополучатели по оперативен лизинг - водене на второ данъчно счетоводство
 лизингополучатели по финансов лизинг – корекции в стойностите на активите в данъчния амортизационен план при определени условия
- Промяна в регулирането за данъчни цели на разходите за лихви
- Въвеждане на данък върху печалбата на български дъщерни компании и места на стопанска дейност в чужбина при определени условия (CFC rules)
- Промяна в облагането на предприятията в ликвидация и несъстоятелност
- Други промени

Промени в Закона за счетоводството през 2019 г.
- Промени в обхвата на лицата, които са задължени да прилагат МСС
- Освобождаване на част от АД и КД с акции от задължителен одит
- Отпадане на печатите в ГФО
- Други промени

Данъчно третиране при промяна в счетоводната политика в резултат на прилагане на нов счетоводен стандарт (МСФО 9, МСФО 15 и др.) или поради друга причина.

Парични взаимоотношения между дружеството и собственика
Касови наличности; разпределяне на дивиденти; заеми от и към собственика; разходи, без документ; разходи, несвързани с дейността; разчети със собственика; скрито разпределение на печалба.

Въпроси по годишното счетоводно и данъчно приключване на 2018 г.:
- Промени в ЗКПО през 2018 г.
- Данъчни постоянни разлики (разходи, несвързани с дейността, скрито разпределение на печалба, непризнати разходи за ДДС; разходи за дарения; липси и брак на активи)
- Данъчни временни разлики (преоценки на активи и пасиви; провизии за задължения; неизползвани отпуски; неплатени доходи на физически лица; регулиране на слабата капитализация; капитализиране на данъчни временни разлики)
- Други суми, с които се преобразува финансовия резултат за данъчни цели (сделки на регулиран пазар (борса); неплатени задължения; преоценъчен резерв; ДДС при регистрация по ЗДДС)
- Данъчен амортизационен план (завеждане, амортизиране и отписване на активи от ДАП; преустановяване начисляването на амортизация; последващи разходи, свързани с амортизируеми активи - ремонт или подобрение)
- Пренасяне на данъчна загуба от страната и от чужбина
- Данъчно третиране на дивиденти
- Данъчно третиране при използване на фирмени активи и за лични нужди

Две кафе паузи от 11 – 11,30ч. и 15,30 – 16ч., почивка 13 – 14ч.

МОДУЛ 3 18.01.2019г.
начало 9,30ч. 8 учебни часа
Промените в ЗДДС от 2019г.
Актуална практика и казуси по ЗДДС
Лектори:
адвокат РОСЕН РУСКОВ – експерт по ЗДДС


Теми:
І. Промени ЗДДС 2019 г.
1. Накратко – далекосъобщителни услуги - чл. 21 се създават ал. 8 – 11:
2. Данъчна основа по чл. 27, ал. 1, изр. 1 ЗДДС – намаляване с разходи за изхабяване…
3. В чл. 31, т. 12 – услуги, свързани с непосредствени нужди за международен транспорт:
4. Посредничество за международно осиновяване - чл. 40, т. 4;
5. Инвестиционни консултации по чл. 33 от Закона за пазарите на финансови инструменти;
6. Данъчна основа при ВОД „сам на себе си по чл. 7, ал. 4 ЗДДС” - чл. 52 ал. 2;
7. Специален режим „самоначисляване на ДДС при внос на стоки” - чл. 57, нови ал. 5 и 6, Нова глава 20а и Приложение 3:
8. Олихвяване на „вносни мита” - чл. 59, ал. 2 ЗДДС;
9. Корекционни промени на чл. 71 ЗДДС – проблемът по чл. 71, т. 5 ЗДДС;
10. Корекционни промени на чл. 73а, ал. 1 ЗДДС;
11. Право на данъчен кредит при последваща регистрация, свързан с начислен ДДС при предходна дерегистрация – чл. 76, ал. 2, т. 2 ЗДДС;
12. Допълнения – чл. 79а, нова ал. 8 и чл. 79б, нова ал. 7 – привеждане на ЗДДС в съответствие с чл. 66, ал. 12 ППЗДДС;
13. Удължаване на срока за внасяне на „последен” ДДС – чл. 89, нова ал. 2;
14. Дерегистрация по чл. 107, т. 4, буква „а“ ЗДДС – право на избор;
15. Съкращаване на 24 месечния срок по чл. 108, ал. 2 ЗДДС;
16. Прекратяване на ЮЛ(нетърговец) с ликвидация – „оставане по ДДС”;
17. Разширяване на обхвата на „необлагане” при дерегистрация по чл. 111 ЗДДС – изменение на чл. 111, ал. 2, т. 5 ЗДДС;
18. Електронен магазин и ЕКАФП(ЕУФП) – чл. 118 ЗДДС;
19. Регистър по чл. 124, ал. 7 и промяна на чл. 125, ал. 9 ЗДДС;
20. Нов вид ваучери – чл. 131а, 131б и 131в ЗДДС:
21. Отмяна на минималното обезпечение по чл. 176в ЗДДС;
22. Отмяна на санкция „запечатване” при нарушение на реда за ежедневно отчитане на оборотите от продажби;

ІІ. Промени на ППЗДДС ЮЛИ 2018;
1. Промени, свързани с регистрацията по ЗДДС;
- ускорена регистрация – чл. 96, ал. 1, изр. второ(НОВО) ЗДДС;
- облагането по чл. 104, ал. 2 ЗДДС;
- ежедневно наблюдение на облагаем оборот;
- документи;
2. Промени, свързани с дерегистрацията по ЗДДС;
- Справка за облагаем оборот;
- подаване на последна Справка – декларация;
3. Допълнения в разпоредбите за корекции на ползван данъчен кредит и изменения в правилата за тяхното извършване;
- определяне на брой години за извършване на многократните, ежегодни корекции на ДДС по чл. 79а и чл. 79б ЗДДС;
- спиране на срок за извършване на многократните, ежегодни корекции на ДДС по чл. 79а и чл. 79б ЗДДС;
- корекции по чл. 79а и чл. 79б ЗДДС при дерегистрация преди края на годината;
- как се декларират корекциите по чл.79, чл. 79а и чл. 79б ЗДДС;
- еднократни;
- многократни(ежегодни);

ІІІ. Актуални въпроси и казуси по прилагането на ЗДДС;
1. Схеми на общностни доставки на стоки – проблеми;
2. Грешки при сделки с недвижими имоти;
3. Предварително зададени въпроси от участници в семинара;

Две кафе паузи от 11 – 11,30ч. и 15,30 – 16ч., почивка 13 – 14ч.

Може да се регистрирате директно от нашия сайт www.magisterdixit.net – след програмата на семинара има електронна форма за регистрация или да изпратите мейл на magisterd@abv.bg
с Вашето име, данните на фирмата за издаване на фактура и тел. и e-mail за връзка.
Посочете и вариант избрани модули / модул
В рамките на 24ч. ще получите отговор – потвърждение.

За контакт:
тел. 08888 07 911
е–mail: magisterd@abv.bg
www.magisterdixit.net
Денислава Рускова

Всеки Модул включва: лекции 8 учебни часа, две кафе паузи, папка и материал

Участниците ще получат сертификат за участие в обучение.

ЦЕНИ
Участие в един модул
160лв. без ддс / съответно 192лв. с ддс
За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма: 150лв. без ддс / съответно 180лв. с ддс

Участие в два модула
290лв. без ддс или съответно 348лв. с ддс
За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма: 270лв. без ддс или съответно 324лв. с ддс

Участие в трите модула
390лв. без ддс или съответно 468лв. с ддс
За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма:
370лв. без ддс или съответно 444лв. с ддс


БАНКОВИ СМЕТКИ

Доместикс ЕООД - за НЕрегистрирани по ЗДДС
Банка: Уникредит Булбанк
BIC код: UNCRBGSF
IBAN:BG59UNCR7630 1077 2377 22


Магистер Диксит ЕООД – за РЕГИСТРИРАНИ по ЗДДС
Банка: Уникредит Булбанк
BIC код: UNCRBGSF
IBAN: BG91UNCR76301078646556Вижте политиката ни за поверителност и сроковете за анулации на: https://magisterdixit.net/index.php?page=obshti-uslovia
При необходимост от нощувки ни изпратете запитване и ще Ви предоставим преференциални цени в хотел Централ и в Хотел Хемус!


Обратно