<b>Семинар в два модула Шумен: ЗДДС, ЗКПО - 2019, Въпроси по данъчно облагане и счетоводно приключване на 2018г.</b>

Семинар в два модула Шумен: ЗДДС, ЗКПО - 2019, Въпроси по данъчно облагане и счетоводно приключване на 2018г.

  • адв. Росен Русков, Димитър Войнов
  • 31.01.2019

Семинар в два отделни модула в гр. Шумен:

31.01.2019г.
Промени в ЗДДС от 01. 01. 2019г.
АКТУАЛНИ ТЕМИ И КАЗУСИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗДДС И ППЗДДС

01.02.2019г.
ЗКПО –ПРОМЕНИ В СИЛА ОТ 1.01.2019г.
ВАЖНИ ТЕМИ ПО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2018г.
Лектори:
адвокат РОСЕН РУСКОВ – експерт по ЗДДС
ДИМИТЪР ВОЙНОВ – експерт по ЗКПО
Два модула ––посещение по избор на участниците
Шумен, ЗАЛА 363 НА III ЕТАЖ НА ОБЩИНА ШУМЕН, БУЛ.СЛАВЯНСКИ 17

МОДУЛ - ЗДДС 31.01.2019г.
начало 9,30ч.
8 учебни часа
Промени в ЗДДС от 01. 01. 2019г.
Актуални казуси по прилагане на ЗДДС и ППЗДДС

Лектор:
адвокат РОСЕН РУСКОВ – експерт по ЗДДС

Теми:
І. Промени ЗДДС 2019 г.
1. Накратко – далекосъобщителни услуги - чл. 21 се създават ал. 8 – 11:
2. Данъчна основа по чл. 27, ал. 1, изр. 1 ЗДДС – намаляване с разходи за изхабяване…
3. В чл. 31, т. 12 – услуги, свързани с непосредствени нужди за международен транспорт:
4. Посредничество за международно осиновяване - чл. 40, т. 4;
5. Инвестиционни консултации по чл. 33 от Закона за пазарите на финансови инструменти;
6. Данъчна основа при ВОД „сам на себе си по чл. 7, ал. 4 ЗДДС” - чл. 52 ал. 2;
7. Специален режим „самоначисляване на ДДС при внос на стоки” - чл. 57, нови ал. 5 и 6, Нова глава 20а и Приложение 3:
8. Олихвяване на „вносни мита” - чл. 59, ал. 2 ЗДДС;
9. Корекционни промени на чл. 71 ЗДДС – проблемът по чл. 71, т. 5 ЗДДС;
10. Корекционни промени на чл. 73а, ал. 1 ЗДДС;
11. Право на данъчен кредит при последваща регистрация, свързан с начислен ДДС при предходна дерегистрация – чл. 76, ал. 2, т. 2 ЗДДС;
12. Допълнения – чл. 79а, нова ал. 8 и чл. 79б, нова ал. 7 – привеждане на ЗДДС в съответствие с чл. 66, ал. 12 ППЗДДС;
13. Удължаване на срока за внасяне на „последен” ДДС – чл. 89, нова ал. 2;
14. Дерегистрация по чл. 107, т. 4, буква „а“ ЗДДС – право на избор;
15. Съкращаване на 24 месечния срок по чл. 108, ал. 2 ЗДДС;
16. Прекратяване на ЮЛ(нетърговец) с ликвидация – „оставане по ДДС”;
17. Разширяване на обхвата на „необлагане” при дерегистрация по чл. 111 ЗДДС – изменение на чл. 111, ал. 2, т. 5 ЗДДС;
18. Електронен магазин и ЕКАФП(ЕУФП) – чл. 118 ЗДДС;
19. Регистър по чл. 124, ал. 7 и промяна на чл. 125, ал. 9 ЗДДС;
20. Нов вид ваучери – чл. 131а, 131б и 131в ЗДДС:
21. Отмяна на минималното обезпечение по чл. 176в ЗДДС;
22. Отмяна на санкция „запечатване” при нарушение на реда за ежедневно отчитане на оборотите от продажби;
ІІ. Промени на ППЗДДС ЮЛИ 2018;
1. Промени, свързани с регистрацията по ЗДДС;
- ускорена регистрация – чл. 96, ал. 1, изр. второ(НОВО) ЗДДС;
- облагането по чл. 104, ал. 2 ЗДДС;
- ежедневно наблюдение на облагаем оборот;
- документи;
2. Промени, свързани с дерегистрацията по ЗДДС;
- Справка за облагаем оборот;
- подаване на последна Справка – декларация;
3. Допълнения в разпоредбите за корекции на ползван данъчен кредит и изменения в правилата за тяхното извършване;
- определяне на брой години за извършване на многократните, ежегодни корекции на ДДС по чл. 79а и чл. 79б ЗДДС;
- спиране на срок за извършване на многократните, ежегодни корекции на ДДС по чл. 79а и чл. 79б ЗДДС;
- корекции по чл. 79а и чл. 79б ЗДДС при дерегистрация преди края на годината;
- как се декларират корекциите по чл.79, чл. 79а и чл. 79б ЗДДС;
- еднократни;
- многократни(ежегодни);
III. Промени на ППЗДДС - 01.2019
ІV. Актуални въпроси и казуси по прилагането на ЗДДС;
1. Схеми на общностни доставки на стоки – проблеми;
2. Грешки при сделки с недвижими имоти;
3. Предварително зададени въпроси от участници в семинара;

МОДУЛ - ЗКПО 01.02.2019г.
начало 9,30ч.
8 учебни часа
ЗКПО –ПРОМЕНИ В СИЛА ОТ 1.01.2019г.
ВАЖНИ ТЕМИ ПО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2018г.

Лектор: ДИМИТЪР ВОЙНОВ

Промени в ЗКПО през 2019 г.
Годишно счетоводно и данъчно приключване на 2018 г.
Промени в ЗКПО през 2019 г.:
- Данъчно третиране при лизингополучатели, прилагащи МСФО 16 „Лизинг“ от 1 януари 2019 г. Данъчно третиране при:
 лизингополучатели по оперативен лизинг - водене на второ данъчно счетоводство
 лизингополучатели по финансов лизинг – корекции в стойностите на активите в данъчния амортизационен план при определени условия
- Промяна в регулирането за данъчни цели на разходите за лихви
- Въвеждане на данък върху печалбата на български дъщерни компании и места на стопанска дейност в чужбина при определени условия (CFC rules)
- Промяна в облагането на предприятията в ликвидация и несъстоятелност
- Други промени
Промени в Закона за счетоводството през 2019 г.
- Промени в обхвата на лицата, които са задължени да прилагат МСС
- Освобождаване на част от АД и КД с акции от задължителен одит
- Отпадане на печатите в ГФО
- Други промени
Данъчно третиране при промяна в счетоводната политика в резултат на прилагане на нов счетоводен стандарт (МСФО 9, МСФО 15 и др.) или поради друга причина.
Парични взаимоотношения между дружеството и собственика
Касови наличности; разпределяне на дивиденти; заеми от и към собственика; разходи, без документ; разходи, несвързани с дейността; разчети със собственика; скрито разпределение на печалба.
Въпроси по годишното счетоводно и данъчно приключване на 2018 г.:
- Промени в ЗКПО през 2018 г.
- Данъчни постоянни разлики (разходи, несвързани с дейността, скрито разпределение на печалба, непризнати разходи за ДДС; разходи за дарения; липси и брак на активи)
- Данъчни временни разлики (преоценки на активи и пасиви; провизии за задължения; неизползвани отпуски; неплатени доходи на физически лица; регулиране на слабата капитализация; капитализиране на данъчни временни разлики)
- Други суми, с които се преобразува финансовия резултат за данъчни цели (сделки на регулиран пазар (борса); неплатени задължения; преоценъчен резерв; ДДС при регистрация по ЗДДС)
- Данъчен амортизационен план (завеждане, амортизиране и отписване на активи от ДАП; преустановяване начисляването на амортизация; последващи разходи, свързани с амортизируеми активи - ремонт или подобрение)
- Пренасяне на данъчна загуба от страната и от чужбина
- Данъчно третиране на дивиденти
- Данъчно третиране при използване на фирмени активи и за лични нужди

Всеки модул включва 8 уч.ч. лекции, две кафе паузи, обяд, папка с материали, сертификат

ЗА КОНТАКТИ И ЗАПИСВАНЕ:
Г-жа Виолета Стоянова - представител на МАГИСТЕР ДИКСИТ ЕООД за регион Шумен
Тел. 0897968129 054 820569 e-mail: violeta.s1@abv.bg

0888807911 Денислава Рускова

Преди плащане изпратете на посочения имейл данни за издаване на фактура и уточнете в кои модули ще участвате. Ще получите потвърждение със съответната сума, която да заплатите. След получаване на таксата изпращаме фактура на имейла Ви, а разпечатка получавате на семинара.
Участниците ще получат сертификат за участие в обучение и отчитане на часове обучение, по признатите теми за външно обучение на одитори.
ЦЕНИ:
Участие в един модул
120лв. без ддс / съответно 144лв. с ддс
За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма: 110лв. без ддс/ съответно 132лв. с ддс

Участие в два модула
220лв. без ддс / съответно 264лв. с ддс
За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма: 210лв. без ддс / съответно 252лв. с ддс


БАНКОВИ СМЕТКИ

Доместикс ЕООД - за НЕрегистрирани по ЗДДС
Банка: Уникредит Булбанк
BIC код: UNCRBGSF
IBAN:BG59UNCR7630 1077 2377 22


Магистер Диксит ЕООД – за РЕГИСТРИРАНИ по ЗДДС
Банка: Уникредит Булбанк
BIC код: UNCRBGSF
IBAN:BG91UNCR7630 1078 6465 56Вижте политиката ни за поверителност и сроковете за анулации на: https://magisterdixit.net/index.php?page=obshti-uslovia

За контакти с фирмата организатор:
тел. 08888 07 911
е–mail: magisterd@abv.bg
www.magisterdixit.net
Денислава Рускова


Обратно