Нашите консултанти

Ние си сътрудничим с изтъкнати специалисти - консултанти и университетски преподаватели, автори на публикации в периодични издания и книги на счетоводно правна тематика като:
адв. Росен Русков - данъчен експерт, ЗДДС

Димитър Войнов - ЗКПО
Димитър Войнов притежава експертен опит в областта на данъчното облагане по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане.
В периода от 2000 г. до 2011 г. е експерт в дирекция „Данъчна политика” при Министерство на финансите, като взима активно участие в:
разработването на проекта на Закон за корпоративното подоходно облагане и последващите законопроекти за изменение и допълнение на закона;
процеса на въвеждане в националното законодателство на европейското право в областта на преките данъци и счетоводството;
изготвянето на указания и становища по прилагането на Закона за корпоративното подоходно облагане и счетоводното законодателство;
работни срещи на международно и национално ниво в областта на корпоративното подоходно облагане.
В периода от 2011 г. до ноември 2016 г. е преподавател в НАП, където провежда обучения в областта на данъчното и счетоводното законодателство. Номиниран е за служител на годината на Централно управление на НАП за 2012 г.
От ноември 2016 г. работи на свободна практика като лектор, данъчен експерт и консултант в областта на корпоративното подоходно облагане и счетоводството.
Има редица публикации в областта на преките данъци и счетоводството.

Зорница Димитрова - експерт по осигурително законодателство
Започва работа в Националния осигурителен институт през 1997 г. като участва в изграждането на модерната система за обществено осигуряване, създадена със Закона за фонд „Обществено осигуряване“. От 2001 г. оглавява отдел „Осигурително законодателство“ и участва във формирането на методологията по прилагане на новоприетия Кодекс за социално осигуряване.
Следвайки професионалните си интереси, след прехвърлянето на дейността по събиране на осигурителните вноски от Националния осигурителен институт към Националната агенция за приходите през 2006 г., тя започва работа в НАП като началник отдел „Данъчно-осигурителна практика“ към дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ София. В продължение на десет години участва при формирането на методологията и практиката на НАП по прилагане на осигурителното законодателство.
Проявява специален интерес към международното право, като участва във въвеждането на европейското законодателство в областта на свободното движение на хора при приемането на България в Европейския съюз, а след това при практическото му прилагане.
Понастоящем е адвокат и консултант на свободна практика в сферата на социалното осигуряване.
Сътрудничи на водещите счетоводни печатни издания, има богат опит при разясняване на осигурителното законодателство като лектор на бизнес клиенти и на органите по приходите от НАП.

Даниела Петкова - НАП, експерт по ЗДДФЛ
Гюргя Желязкова - НАП, експерт по осигурително законодателство
Савин Ковачев - експерт по Закона за устройство на територията

адв. Милана Кривачка - експерт по Обществени поръчки
Милана Кривачка е магистър по право и утвърден специалист в областта на обществените поръчки. В продължение на 10 години тя е работила като държавен експерт в Дирекция ”Правна” на Министерския съвет и в това си качество е участвала непосредствено в изработването на проектите на всички нормативни актове, свързани с обществените поръчки, а именно ЗОП, ППЗОП, НВМОП, НУРВСОП и техните изменения. Освен това Милана Кривачка в съавторство с други специалисти в тази област е автор на обособени раздели от книги за обществените поръчки на различни издателства.
Милана Кривачка е автор и на много статии в областта на обществените поръчки, публикувани в различни специализирани списания.
Тя е ръководител на авторския колектив, който подготвя материалите за наръчника " Процедури по обществени поръчки в България и ЕС ".

доц. Людмила Мермерска - експерт по ЗКПО

Величка Микова - експерт по трудово право
Величка Микова е главен експерт - юрист към КНСБ в областта на трудовото и социално законодателство. Завършила е право в Софийски университет “Св.св. Климент Охридски” и Европейски науки- Право на ЕС в Университет Нанси-2, Франция
Участва в работни групи и комисии към НСТС и МТСП по законопроекти от областта на трудовото и социално законодателство, Участвала е в работата на парламентарната комисия по социална политика и демографски въпроси в 43-то НС, в непосредствени преговори по сключване на колективни трудови договори в структури на КНСБ, даване на юридически консултации на граждани, на синдикалисти и работодатели.
Участва, включително и като лектор, в редица национални и международни семинари и конференции в страната и чужбина в областта на трудовото и осигурително законодателство.
Преподавател е в Колеж по работническо обучение-КНСБ в областта на трудовото законодателство.
Хоноруван преподавател по курсове по трудово право в Институт по индустриални отношения и мениджмънт “ОКОМ”.
Член на Комисията по трудово законодателство към Националния съвет по тристранно сътрудничество.
Член на Надзорния съвет на Фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите” от м. юли 2004 до момента.
Председател на Надзорния съвет на Фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите (м. юли.2015- януари 2016г)
Член на комитета на ЕКП по трудово законодателство ( 2009г- до сега);
Член на комитета на ЕКП по социален диалог ( от 2015г.)
Член на работната група към ЕКП по Основните права и спорове пред съда на Европейския съюз.
Член на Европейска синдикална правна мрежа към Европейската конфедерация на профсъюзите –NETLEX-ETUI, провеждаща ежегдно конференции на френски и английски език по проблемите на Европейското законодателство ( 2004г – до сега)
Експерт по проект на КНСБ BG051-PO 001-2.1.03 „Сигурност чраз закона, гъвкавост чрез колективното трудово договаряне“ ( 2009г.- 2015г)
Експерт по проект на МТСП и Националния институт за помирение и арбитраж
„ Насърчаване на социалния диалог и подобряване на условията на труд на работниците и служителите“
Автор на редица публикации:
Автор на част от процедурите в книгата “ Процедури и приложни документи по трудовите отношения “ на ИК “Труд и права”,
Автор и ръководител на екип в практически наръчник на ООД „ Трудово право“ на издателство РААБЕ
Автор на част от Коментара по прилагане на Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя, издание на КНСБ и фондация “Фридрих Еберт”
Автор на част от наръчници по Колективно трудово договаряне и трудово право., издателство на КНСБ и др.

и др.