Обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗИД ЗМИП), в сила от 28.05.2019 г.

Обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗИД ЗМИП), в сила от 28.05.2019 г.

  • 29.05.2019

В ДВ, бр. 42 от 28.05.2019 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗИД ЗМИП), в сила от 28.05.2019 г.Отпада задължителното утвърждаване на вътрешните правила от ДАНС, но остава задължението за изготвяне на такива.
Направено е важно уточнение, че категорията лица по чл. 4, т. 19 -търговци на едро - не включва производителите, когато продават произведените от тях стоки.
Виж тук


Обратно