Промените в данъчното законодателство - 2020 г.

Промените в данъчното законодателство - 2020 г.

  • 06.12.2019

В ДВ, бр. 96 от 06.12.2019 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, с преходни разпоредби на който са въведени промени и в останалите данъчни закони, в сила от 01. 01.2020 г., а именно:

Закона за акцизите и данъчните складове;

Закона за данък върху добавената стойност;

Закона за данъците върху доходите на физическите лица;

Закона за местните данъци и такси,

Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, както и в

Закона за счетоводството.


Обратно