ДВ бр.111 от 31.12.2021г. обнародван ЗИДДС

  • 02.01.2022

В ДВ. бр. 111 от дата 31.12.2021 г. е обнародван Закон за изменение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗИ ЗДДС), в сила от от 1 януари 2022 г.

С промени в преходни и заключителни разпоредби (ПЗР):

§ 4 от ЗР на ЗИД ЗДДС (обн. ДВ, бр. 55 от 2020 г.)
§ 70 от ПЗР на ЗИД ЗДДС (обн. ДВ, бр. 104 от 2020 г.; посл. доп.), както и
§ 10 от ПЗР на ЗИД ЗМДТ
срокът на прилагане на намалената данъчна ставка от 9 на сто за стоки и услуги, изброени чл. 66, ал. 2, т. 2- 7 от ЗДДС, е удължен до 31 декември 2022 г.


Обратно