Обнародван е ЗИД ЗКПО

Обнародван е ЗИД ЗКПО

  • 13.12.2022

Обнародван е Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗИД ЗКПО), в сила от 01.01.2023 г. - ДВ. бр. 99 от 13.12.2022 г. Изключение са разпоредбите относно солидарната вноска, в сила от 08.10.2022 г.
https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=181204


Обратно