Обнародван ЗДБРБ 2024 г.

Обнародван ЗДБРБ 2024 г.

  • 30.12.2023

В ДВ. бр. 108 от 30.12.2023 г. е публикуван Закон за държавния бюджет на Република България за 2024 г. (ЗДБРБ 2024 г.) Въведени са преходни разпоредби относно ваучерите за храна и данъчните облекчения за деца и деца с увреждания, както и са направени промени в други нормативни актове ЗКПО, ЗДДС
https://dv.parliament.bg/DVWeb/broeveList.faces


Обратно