<b>Анализ на последните промени в ЗОП, публикувани в ДВ бр.88 от 20.10.2023г. - онлайн</b>

Анализ на последните промени в ЗОП, публикувани в ДВ бр.88 от 20.10.2023г. - онлайн

  • адв. Милана Кривачка
  • 06.12.2023

Целодневно онлайн обучение ЗОП на 06.12.2023г.

Анализ на последните промени в ЗОП, публикувани в ДВ бр.88 от 20.10.2023г.
Правни способи за изменение на договорите при инфлация

Лектор: Милана Кривачка – адвокат, експерт по обществени поръчки
начало 9.30ч. – 16,30ч. през платформата zoom.us


Цел на обучението:
Актуализиране и надграждане на знанията по ЗОП
Даване на множество конкретни примери от различни сфери на икономиката, строителството,синтезиране и анализиране на добри и лоши практики, често допускани грешки и спорни въпроси, методически указания и др.

За кого е предназначено обучението?
Семинарът е предназначен за възложители,експерти, участващи в процесите на подготовка, възлагане, изпълнение и контрол на обществени поръчки, юристи, одитори, финансови контрольори и контролни органи, ангажирани с проверка на тези процеси, външни експерти и лица, натоварени с управлението на проекти с европейско или друг вид външно финансиране, други практикуващи специалисти в областта.

Теми:
09.30 – 11.00ч. - Промени в Закона за обществените поръчки (ЗОП), свързани с общите правила за възлагане на обществените поръчки, а именно:
• нормативното определение за обществена поръчка;
• разширяване на кръга на възложителите;
• правилата за делегиране на правомощията на възложителите;
• общите изключения за прилагане на ЗОП;
• правилата за възлагане на обществени поръчки при условията на „in house“ от публичните възложители;
• правилата за възлагане на обществени поръчки при условията на „in house“ от секторните възложители;
• размера на стойностните прагове за провеждане на предвидените процедури в ЗОП;
• правилата, които регламентират хипотезите, при които не се издават решения от възложителите;
• някои от сроковете за публикуване на обявлението за възлагане на поръчка;
• правилата за публикуване на обявление за приключване на договор за обществена поръчка или рамково споразумение;
• правилата за публикуване в Регистъра на обществените поръчки;
• правилата за провеждането на пазарни консултации;
• правилата за определяне на специалните условия за изпълнение на поръчките;
• правилата за определяне на критериите за подбор при участие в процедурата на обединения;
• правилата при определяне на критериите за възлагане;
• правилата за оценка на необичайно благоприятни оферти;
11.00 – 11.15 ч. –пауза
11.15 – 13.00ч. - Промени в ЗОП, свързани с провеждането на процедурите за възлагане на обществените поръчки, а именно:
• правилата за провеждане на процедура на договаряне без предварително обявление;
• правилата за създаване на централни органи за покупки;
• определянето на допълнителен срок за изменение в условията на процедурата, посочени в обявлението,;
• правилата за разглеждане на заявления за участие и оферти при така наречения „обърнат ред“;
• правилата за приемане на работата на комисията;
• правилата за определяне на гаранциите за участие и за обезпечаване на авансово предоставените средства;
• правилата за сключване на договора за обществена поръчка;
• правилата за сключване на договора за обществена поръчка под условие;
• правилата за изменение на цената на договор за обществена поръчка при инфлация;
• правилата за документиране и отчетност на проведените процедури за възлагане на обществените поръчки;
• правилата за възлагане на обществени поръчки при условията на „in house“ в областите отбрана и сигурност;
• правилата за провеждане на процедура на договаряне без публикуване на обявление за поръчка в областите отбрана и сигурност;
• правилата за получаване на оферти при събиране на оферти с обява;
• срока за публикуване на обявление за сключване на договора за обществена поръчка по реда на чл. 194, ал.1 от ЗОП;
13.00 – 13.30 ч. – почивка
13.30 – 15.00ч. – Промени в ЗОП, свързани с:
• правилата за обжалване на решенията, действията и бездействията на възложителите пред КЗК и на решенията на КЗК пред ВАС;
• правомощията на Изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки (АОП);
• правилата за прилагане на стандартизирани изисквания и документи;
• правилата за извършване на предварителен контрол от АОП чрез случаен избор;
• въвеждане на задължителен контрол на процедури за възлагане на обществени поръчки на стойност над 5 000 000 лв.;
• създаване на правила за провеждане на текущ контрол от наблюдатели, определени от министъра на финансите, и от звената за вътрешен одит при някои процедури за възлагане на обществени поръчки:
• правилата за осъществяване на последващия външен контрол от Сметната палата и от органите на Агенцията за държавна финансова инспекция;
• създаването на Експертен консултативен съвет към министъра на финансите на мястото на съществуващия Експертен съвет за сътрудничество;
• значително увеличаване на административно-наказателните състави и административно-наказателните санкции за допуснати нарушения при възлагане на обществените поръчки.
15.00 – 15.15 ч. –пауза
15.15 – 16.30 ч. – Правни способи за изменение на договорите при инфлация:
• Методическо указание изх. № МУ - 1 от 01.04.2022г. на Изп.директор на АОП относно възможности за индексиране на договори по време на изпълнението им в условия на инфлация;
• Нормативната уредба относно измененията на договорите за обществени поръчки;
• Анализ на предвидените хипотези за изменение на договора за обществена поръчка, предвидени в чл.116 от ЗОП;
• Правен анализ на чл.117а от ЗОП;
• Опции за изменение на договор с индексиране на цената;
• Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЛЕКТОРА:

Милана Кривачка е магистър по право, адвокат и утвърден специалист в областта на обществените поръчки, концесиите, държавната и общинска собственост, градоустройството (ЗУТ), както и гражданското и търговското право. Действащ адвокат. В продължение на 10 години тя е работила като държавен експерт в Дирекция ”Правна” на Министерския съвет и в това си качество е участвала непосредствено в изработването на проектите на всички нормативни актове, свързани с обществените поръчки, а именно ЗОП, ППЗОП, НВМОП, НУРВСОП и техните изменения. Освен това Милана Кривачка в съавторство с други специалисти в тази област е автор на обособени раздели от книги за обществените поръчки на различни издателства.
Тя е ръководител на авторския колектив, който подготвя материалите за наръчника " Процедури по обществени поръчки в България и ЕС ".

Може да се регистрирате директно от нашия сайт www.magisterdixit.net – след програмата на семинара има електронна форма за регистрация или да изпратите мейл на magisterd@abv.bg с Вашето име, данните на фирмата за издаване на фактура и тел. и e-mail за връзка.
В рамките на 24ч. ще получите отговор – потвърждение и проформа фактура с информация за плащането.

За контакт:
тел. 08888 07 911 е–mail: magisterd@abv.bg www.magisterdixit.net Денислава Рускова


Цени:
220лв. без ддс / 264лв. с ддс/ за един участник
За участвали в предишни наши семинари 200лв. без ддс/ 240лв. с ддс/ за участник
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Закупуване на участие за втори и следващ представител от една организация 100лв. без ддс / 120лв. с ддс за един участник (върху тази цена отстъпки не се прилагат)

Онлайн обучението включва:
лекции 9,30 – 16.30ч., почивки, подробен презентационен материал, изпратен в електронен вид,
сертификат за участие в обучението

Онлайн семинарът се провежда в реално време и не се предоставя запис. Ще получите линк към zoom.us ден преди събитието, презентационен материал и упътване за участие в семинара. С една идентификация може да се участва само на едно устройство! Изписвайте имената си при влизане в zoom (които сте посочили при регистрацията за семинара), за да бъдете допуснати до семинара. Ангажимент на всеки участник е да се запознае с платформата и работата с нея предварително, да изпробва устройството, от което ще участва, като се убеди, че има работеща аудио система и надеждна интернет връзка. Наличието на камера не е задължително.

Фактурите и линк за участие се изпращат на посочения при регистрацията електронен адрес.

Краен срок за подаване на заявка и плащане 04.12.2023г.


ОбратноРегистрация за семинарa