<b>Трудовите отношения в контекста на Закона за хората с увреждания. </b>
 • Теодора Дичева
 • 25.09.2019

Трудовите отношения в контекста на Закона за хората с увреждания.

Ред за извършване на проверки от ИА ГИТ. Задълженията на работодателите във връзка със специалната закрила на трудоустроени лица


<b>"ЗДДС и сделките с недвижими имоти" </b>
 • адв. Росен Русков - данъчен експерт
 • 27.09.2019

"ЗДДС и сделките с недвижими имоти"

Правна регламентация. Сделките с недвижими имоти от гледна точка на ЗДДС.


<b>Законодателни промени в областта на ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ през 2019 г. </b>
 • адв. Йордан Политов - Ръководител на Отдел „Интелектуална собственост и иновации“ Адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори“
 • 30.09.2019

Законодателни промени в областта на ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ през 2019 г.

Най-важните промени в действащата нормативна уредба през 2019 г.


<b>Лизинг – практически аспекти на промените в счетоводното отчитане и данъчното третиране по ЗКПО</b>
 • Димитър Войнов - данъчен консултант
 • 02.10.2019

Лизинг – практически аспекти на промените в счетоводното отчитане и данъчното третиране по ЗКПО

МСФО 16 „Лизинг“, СС 17 „Лизинг“ промени и примери от практиката


<b>Възлагането на обществените поръчки чрез Централизираната автоматизирана система „ЕЛЕКТРОННИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ“ (ЦАИС „ЕОП“)</b>
 • адв. Милана Кривачка – експерт в областта на обществените поръчки
 • 04.10.2019

Възлагането на обществените поръчки чрез Централизираната автоматизирана система „ЕЛЕКТРОННИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ“ (ЦАИС „ЕОП“)

Коментар на Проекта на Закон за изменение на ЗОП (публикуван на Портала за обществени консултации на 05.09.2019г.)


<b>Актуални правила и практически механизми за организация и изпълнение на задачите по защита на личните данни</b>
 • адв. Румяна Йорданова, CIPP/E
 • 11.10.2019

Актуални правила и практически механизми за организация и изпълнение на задачите по защита на личните данни

Правилник за дейността на КЗЛД, рискове при управление и съхранение, задължения на длъжностните лица по защита на личните данни ( DPO) и др.


<b>Актуалните Промени в Закона за Устройство на Територията - 2019</b>
 • Савин Ковачев - Консултант по ЗУТ
 • 15.10.2019

Актуалните Промени в Закона за Устройство на Територията - 2019

Актуалните Промени в ЗУТ и Закона за кадастъра и имотния регистър.Очаквани промени в подзаконовите нормативни актове


<b>ЗМИП – промени 2019 и актуална практика.</b>
 • : адв. Асен Апостолов, Лора Георгиева, юрист - Екип от адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори“
 • 01.11.2019

ЗМИП – промени 2019 и актуална практика.

Националната оценка на риска и вътрешните правила. Нов законопроект за изменение на ЗМИП (внесен в НС на 03.07.2019г.)