<b> ЦАИС „ЕОП".Възлагането на обществените поръчки чрез Централизираната автоматизирана система „ЕЛЕКТРОННИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ“ </b>

ЦАИС „ЕОП".Възлагането на обществените поръчки чрез Централизираната автоматизирана система „ЕЛЕКТРОННИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ“

  • адв. Милана Кривачка – експерт в областта на обществените поръчки
  • 06.11.2019

МАГИСТЕР ДИКСИТ ЕООД и ДОМЕСТИКС ЕООД Ви канят да вземете участие в обучение на 06.11.2019г. в София на тема:

ЦАИС „ЕОП“
Практически и правни проблеми при възлагането на обществените поръчки чрез Централизираната автоматизирана информационна система „ЕЛЕКТРОННИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ“
Коментар на Проекта на Закон за изменение на ЗОП
(публикуван на Портала за обществени консултации на 05.09.2019г.)

Лектор: адв. Милана Кривачка – експерт в областта на обществените поръчки

ДАТА: 06.11.2019г., начало 9.30ч.
МЯСТО: София, хотел Хемус
жк Лозенец, бул. Черни Връх 25, до входа на метростанция „Европейски съюз”


На семинара ще бъде представена Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС „ЕОП“) и ще бъде разяснен начина на работа с нея.
От 1 ноември 2019 г. влиза в сила задължителното й използване при възлагането на обществени поръчки.
Подробно ще бъде разяснено регистрацията на възложителя;Създаване на профил на възложителя в ЦАИС „ЕОП“, провеждане на процедурата чрез ЦАИС „ЕОП“, сключване и основания за изменение на договора за обществена поръчка;Електронно фактуриране и др.

Задълбочен анализ ще бъде направен и на предстоящите промени в ЗОП.

9.00 – 9.30ч. - Регистрация на участниците
09.30 – 11.00 ч. - Подготовка на процедурата за възлагане на обществената поръчка чрез ЦАИС „ЕОП“:
1. Обща характеристика на ЦАИС „ЕОП“;
2. Действия на възложителя извън ЦАИС „ЕОП“:
• Техническата спецификация за изпълнение на обществената поръчка;
• Изчисляване на прогнозната стойност на обществената поръчка в съответствие с актуалната пазарна стойност на предстоящите за възлагане поръчки, определена в резултат на пазарни проучвания или консултации;
• Определяне на вида на процедурата; Обособени позиции;
• Основания за отстраняване от процедурата;
• Определяне на критериите за подбор и критерия за възлагане на обществената поръчка;
3. Действия на възложителя в ЦАИС „ЕОП“:
• Регистрация на Възложителя;
• Създаване на профил на възложителя в ЦАИС „ЕОП“;
• Определяне на ролите на служителите на възложителя;
• Обявяване на обществената поръчка чрез ЦАИС „ЕОП“ ;
• Използване на шаблони и образците в системата;
• Съставяне на график за провеждането на процедурата;
• Условия и ред за изменение на условията на обществената поръчка;
11.00 – 11.30 ч. Кафе пауза
11.30 – 13.00ч. – Провеждане на процедурата чрез ЦАИС „ЕОП“:
• Регистрация и създаване на профил на участниците в системата;
• Особености при подаването на офертата чрез електронната платформа.
• Изключения за подаването на оферти чрез електронната платформа ;
• Провеждането на процедурата чрез ЦАИС „ЕОП“;
• Особености при отварянето, разглеждането и оценка на офертите в системата;
• Връчване на решенията на възложителя чрез електронната платформа;
• Приключване на процедурата за възлагане на обществената поръчка;
13.00 – 14.00 ч. – почивка
14.00 – 15.30ч. - Сключване на договора за обществена поръчка.
• Основания за изменение на договора за обществена поръчка;
• Електронно фактуриране;
• Нови правила при възлагането на обществените поръчки чрез събиране на оферти с обява и покана до определени лица;
• Особености при използването на електронната платформа при събиране на оферти с обява и покана до определени лица;
• Анализ на често допусканите нарушения при възлагането на обществените поръчки.
15.30 – 16.00 ч. - Кафе пауза
16.00 – 17.30 ч. - Коментар на предстоящите промени в ЗОП, които ще влязат в сила от 01.01.2020г:
• Промяна в приложното поле на чл.7, ал.4 от ЗОП;
• Промяна на условията за възлагане на обществени поръчки „in house“ по реда на чл.14, ал. 1 т.5 и т.7 от ЗОП;
• Изменение на чл.21, ал.2 от ЗОП – провеждане на пазарни проучвания и консултации за всички обществени поръчки, независимо от реда, по който се възлагат;
• Промяната чл.36, ал.1 от ЗОП - регламентира Регистъра за обществените поръчки, като част от платформата;
• Промяна на правилата за изпращане на информация за прекратяване на процедурите;
• Промяна в основания за отстраняване от процедурата – чл.107, т.5 от ЗОП;
• Промени в правилата за сключване на рамково споразумение – чл. 112а от ЗОП;
• Изменения в правилата за възлагане на конкретните поръчки чрез създадените от възложителите квалификационни системи;
• Представяне на ЕЕДОП вместо декларации, при възлагане на обществени поръчки чрез събиране на оферти с обява и покана до определени лица (чл. 192, ал. 3).
• Промяна в срока за поддържане на Профила на купувача на електронната платформа от 01.01.2020г., вместо от 01.01.2021г.ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЛЕКТОРА:
Милана Кривачка е магистър по право и утвърден специалист в областта на обществените поръчки. В продължение на 10 години тя е работила като държавен експерт в Дирекция ”Правна” на Министерския съвет и в това си качество е участвала непосредствено в изработването на проектите на всички нормативни актове, свързани с обществените поръчки, а именно ЗОП, ППЗОП, НВМОП, НУРВСОП и техните изменения. Освен това Милана Кривачка в съавторство с други специалисти в тази област е автор на обособени раздели от книги за обществените поръчки на различни издателства.
Милана Кривачка е автор и на много статии в областта на обществените поръчки, публикувани в различни специализирани списания.
Тя е ръководител на авторския колектив, който подготвя материалите за наръчника " Процедури по обществени поръчки в България и ЕС ".
Може да се регистрирате директно от нашия сайт www.magisterdixit.net – след програмата на семинара има електронна форма за регистрация или да изпратите мейл на magisterd@abv.bg с Вашето име, данните на фирмата за издаване на фактура и тел. и e-mail за връзка.
В рамките на 24ч. ще получите отговор – потвърждение.

За контакт:
тел. 08888 07 911 е–mail: magisterd@abv.bg www.magisterdixit.net Денислава Рускова

Обучението включва:
Лекции 8 учебни часа, две кафе паузи, материал
Участниците ще получат сертификат за участие в обучение.

Вижте политиката ни за поверителност и сроковете за анулации на: https://magisterdixit.net/index.php?page=obshti-uslovia

Краен срок за записване и плащане при наличие на места: 25.10.2019г.

ЦЕНИ
За един участник – 170лв.без ддс или съответно 204лв. с ддс
За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма – 160лв. без ддс или съответно 192лв.с ддс за участник
За групи от 4 и повече участника от една фирма – 150лв. без ддс или съответно 180лв. с ддс за участник

БАНКОВИ СМЕТКИ
Доместикс ЕООД - за НЕрегистрирани по ЗДДС
Банка: Уникредит Булбанк BIC код: UNCRBGSF
IBAN:BG59UNCR7630 1077 2377 22

Магистер Диксит ЕООД – за РЕГИСТРИРАНИ по ЗДДС
Банка: Уникредит Булбанк BIC код: UNCRBGSF
IBAN:BG91UNCR7630 1078 6465 56


Обратно