<b>ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2019г. Труд и осигуряване, ЗКПО, ЗДДС, ЗДДФЛ</b>

ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2019г. Труд и осигуряване, ЗКПО, ЗДДС, ЗДДФЛ

  • ДИМИТЪР ВОЙНОВ, адв. ЗОРНИЦА ДИМИТРОВА, ТЕОДОРА ДИЧЕВА, адв. РОСЕН РУСКОВ
  • 04.12.2019

МАГИСТЕР ДИКСИТ ЕООД и ДОМЕСТИКС ЕООД Ви представят програмата на
семинар в три отделни модула на
02 – 03 – 04. 12. 2019г.:

ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2019г.
ТРУДОВОТО И ОСИГУРИТЕЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
АКТУАЛНИ ТЕМИ И КАЗУСИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА
ЗДДС, ЗКПО И ЗДДФЛ

Лектори:
ДИМИТЪР ВОЙНОВ – експерт по ЗКПО
адвокат ЗОРНИЦА ДИМИТРОВА –експерт по осигурително право
ТЕОДОРА ДИЧЕВА - експерт по трудово законодателство
адвокат РОСЕН РУСКОВ – експерт по ЗДДС

три модула общо 24 учебни часа–– комбиниране по избор на участниците
София, хотел Хемус, бул. Черни връх 31
www.hemushotels.com

МОДУЛ 1 02.12.2019г.
начало 9,30ч. 8 учебни часа
Годишно счетоводно и данъчно приключване на 2019 г.
Актуална данъчна практика по ЗКПО и ЗДДФЛ

Лектор: ДИМИТЪР ВОЙНОВ

Промени в ЗКПО през 2019 г.:
- Промени в СС 17 „Лизинг“ през 2019 г. при наематели и наемодатели, прилагащи НСС и данъчното им третиране по ЗКПО:
 Отчитане при наемателите на:
• разходите за наем - линеен или друг метод
• допълнителните плащания (ремонти, подобрения, застраховки, поддръжка и др.)
• разходите по подготовката и сключването на лизинговия договор (комисиони, такси и др.)
• получените стимули от наемодателите
 Отчитане при наемодателите на:
• приходите от наем – линеен или друг метод
• отдадените под наем активи
• първоначалните разходи във връзка със сключването на лизинговия договор
• приходите от извършени услуги
• предоставените стимули на наемателите
- Данъчно третиране при лизингополучатели, прилагащи МСФО 16 „Лизинг“ от 1 януари 2019 г.:
 лизингополучатели по оперативен лизинг - водене на второ данъчно счетоводство
 лизингополучатели по финансов лизинг – корекции в стойностите на активите в ДАП при определени условия
- Промяна в регулирането за данъчни цели на разходите за лихви
- Въвеждане на данък върху печалбата на български дъщерни компании и места на стопанска дейност в чужбина при определени условия (CFC rules)
- Промяна в облагането на предприятията в ликвидация и несъстоятелност
- Предприятия без дейност
- Други промени
Въпроси по годишното счетоводно и данъчно приключване на 2019 г.:
- Данъчни постоянни разлики (разходи, несвързани с дейността, скрито разпределение на печалба, непризнати разходи за ДДС; разходи за дарения; липси и брак на активи)
- Данъчни временни разлики (преоценки на активи и пасиви; провизии за задължения; неизползвани отпуски; неплатени доходи на физически лица; регулиране на слабата капитализация; капитализиране на данъчни временни разлики)
- Други суми, с които се преобразува финансовия резултат за данъчни цели (сделки на регулиран пазар (борса); неплатени задължения; преоценъчен резерв; ДДС при регистрация по ЗДДС)
- Данъчен амортизационен план (завеждане, амортизиране и отписване на активи от ДАП; преустановяване начисляването на амортизация; последващи разходи, свързани с амортизируеми активи - ремонт или подобрение)
- Пренасяне на данъчна загуба от страната и от чужбина
- Данъчно третиране на дивиденти
- Данъчно третиране при използване на фирмени активи и за лични нужди
- Други


МОДУЛ 2 03.12.2019г.
начало 9,30ч. 8 учебни часа
ОСИГУРИТЕЛНО И ТРУДОВО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
Лектори:
адвокат ЗОРНИЦА ДИМИТРОВА
ТЕОДОРА ДИЧЕВА


Внасяне на осигурителни вноски.
Актуални казуси от практиката на предприятия, разгледани от гледна точка на съдебната практика. Очаквани промени в социалното осигуряване от 2020 г.
Внасяне на осигурителни вноски върху изплатени с РКО служебни аванси. Съдебна практика.
Внасяне на осигурителни вноски върху възнаграждения по граждански договори, сключени със служители по трудов договор с предприятието. Съдебна практика.
Внасяне на осигурителни вноски върху допълнителни възнаграждения за постигнати резултати. Съдебна практика.
Внасяне на осигурителни вноски и данък върху социалните разходи. Съдебна практика.
- Застраховки „Живот“ - Ваучери за храна - Карти за спорт - Ваучери за подаръци
Осигуряване при сумирано изчисляване на работното време.
Очаквани промени в социалното осигуряване от 2020 г.

Трудовото законодателство – актуална практика
Видовете работно време, които могат да се договорят в трудов договор - нормално, намалено, непълно, гъвкаво, разпокъсано и ненормирано работно време - договаряне и документиране. Коментар за начините на отчитане на работното време- подневно и сумираното отчитане на работното време.
Най-важното за ползването, отлагането и погасяването на платения годишен отпуск. Основен и удължен платен годишен отпуск. Възможности за работодателя. Ползване на другите видове целеви отпуски - за граждански и обществени задължения, служебен и творчески отпуски и др.
През 2020 г. ще започне прилагането на новата Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж. Какво да очакват работодателите при влизане в сила на новата Наредба. Ще създаде ли трудности или ще облекчи работодателите и длъжностните лица, занимаващи се с управление на човешките ресурси.
Други промени и въпроси.

МОДУЛ 3 04.12.2019г.
начало 9,30ч. 8 учебни часа
АКТУАЛНА ПРАКТИКА И КАЗУСИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗДДС
Лектор:
адвокат РОСЕН РУСКОВ – експерт по ЗДДС

Промени в ЗДДС - 2020г.
А. „Бързи поправки на 112 Директива” – „quick fixes”
І. Документи за доказване на ВОД на стока;
- чл. 45а от Регламент за изпълнение (EС) 2018/1912 и чл. 53, ал. 1 ЗДДС;
- Деклариране на ВОД във ВИЕС Декларацията – засилено значение;
- регистрация по ДДС и ДДС номер – материално условие за признаване на 0 ставка;
ІІ. Верижни доставки на стоки на територията на ЕС – чл. 65а и чл. 65б ЗДДС;
- същност на схемата – място на изпълнение, облагаемост;
Връзка с:
- ВОП по идентификация по чл. 62, ал. 2 ЗДДС;
- тристранни операции;
ІІІ. Складиране на стоки „до поискване” – „Call-off stock”
- същност на схемата;
- доказване – документи – регистри;
Връзка с:
- Доставка по чл. 6, ал. 3, т. 3 ЗДДС;
- ВОД „сам на себе си” по чл. 7, ал. 4 ЗДДС;
- ВОП „сам от себе си” по чл. 13, ал. 3 ЗДДС;
- Някои специфични европейски практики;
Б. Допълнителни теми;
1. Корекция на определението за „данъчно задължено лице”;
2. Корекция на определението за доставка на стоки:
3. Сделки с недвижими имоти, чрез продажби на акции и/или дялове;
4. „Нови сгради” в резултат на подобрения - корекции
5. Последователно извършване на еднородна дейност;
6. Привидно несвързани лица;
В. Други промени на ЗДДС
Актуална практика и казуси по ЗДДС .Може да се регистрирате директно от нашия сайт www.magisterdixit.net – след програмата на семинара има електронна форма за регистрация или да изпратите мейл на magisterd@abv.bg
с Вашето име, данните на фирмата за издаване на фактура и тел. и e-mail за връзка.
Посочете и вариант избрани модули / модул
В рамките на 24ч. ще получите отговор – потвърждение.

За контакт:
тел. 08888 07 911
е–mail: magisterd@abv.bg
www.magisterdixit.net
Денислава Рускова

Темите ще бъдат актуализирани и разширени допълнително, съобразно промените в законодателството.

Всеки Модул включва: лекции 8 учебни часа, две кафе паузи, материал

Участниците ще получат сертификат за участие в обучение.

----------------------------------------------------------------------------------------------
ЦЕНИ:

Участие в един модул
160лв. без ддс / съответно 192лв. с ддс
За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма: 150лв. без ддс / съответно 180лв. с ддс

Участие в два модула
290лв. без ддс или съответно 348лв. с ддс
За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма: 270лв. без ддс или съответно 324лв. с ддс

Участие в трите модула
390лв. без ддс или съответно 468лв. с ддс
За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма:
370лв. без ддс или съответно 444лв. с ддс
Вижте политиката ни за поверителност и сроковете за анулации на: https://magisterdixit.net/index.php?page=obshti-uslovia

Предлагаме преференциални цени за нощувка в хотел Хемус за участниците в нашите семинари!


Обратно