<B>ВАРНА:ПРОМЕНИ В ДАНЪЧНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО - 2020. ЗКПО, ЗДДС, ОСИГУРЯВАНЕ, ЗДДФЛ</B>

ВАРНА:ПРОМЕНИ В ДАНЪЧНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО - 2020. ЗКПО, ЗДДС, ОСИГУРЯВАНЕ, ЗДДФЛ

  • Димитър Войнов, адв. Зорница Димитрова, адв. Росен Русков
  • 15.01.2020

МАГИСТЕР ДИКСИТ ЕООД и ДОМЕСТИКС ЕООД Ви представят програмата на
семинар в три отделни модула в гр. Варна:

15.01.2020г.
ЗКПО –ПРОМЕНИ В СИЛА ОТ 1.01.2020г.
ВАЖНИ ТЕМИ ПО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2019г.

16.01.2020г.
АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
Промени – 2020. Практика и промени в ЗДДФЛ

17.01.2020г.
ПРОМЕНИ В ЗДДС от 01. 01. 2020г.
АКТУАЛНИ ТЕМИ И КАЗУСИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗДДС И ППЗДДС

Лектори:
ДИМИТЪР ВОЙНОВ – експерт по ЗКПО
адвокат ЗОРНИЦА ДИМИТРОВА –експерт по осигурително право
адвокат РОСЕН РУСКОВ – експерт по ЗДДС
Варна, хотел Черно море
три модула общо 24 учебни часа–– комбиниране по избор на участниците

МОДУЛ 1 15.01.2020г.
начало 9,30ч.
ЗКПО –ПРОМЕНИ В СИЛА ОТ 1.01.2020г.
ВАЖНИ ТЕМИ ПО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2019г.

Лектор: ДИМИТЪР ВОЙНОВ


Теми:
Подробен анализ на промените в ЗКПО от 01.01. 2020 г.
Въпроси по годишното счетоводно и данъчно приключване на 2019 г.:
Данъчни постоянни разлики (разходи, несвързани с дейността, скрито разпределение на печалба, непризнати разходи за ДДС; разходи за дарения; липси и брак на активи)
Данъчни временни разлики (преоценки на активи и пасиви; провизии за задължения; неизползвани отпуски; неплатени доходи на физически лица; регулиране на слабата капитализация; капитализиране на данъчни временни разлики)
Други суми, с които се преобразува финансовия резултат за данъчни цели (сделки на регулиран пазар (борса); неплатени задължения; преоценъчен резерв; ДДС при регистрация по ЗДДС)
Данъчен амортизационен план (завеждане, амортизиране и отписване на активи от ДАП; преустановяване начисляването на амортизация; последващи разходи, свързани с амортизируеми активи - ремонт или подобрение)
Пренасяне на данъчна загуба от страната и от чужбина
Данъчно третиране на дивиденти
Данъчно третиране при използване на фирмени активи и за лични нужди и други
Актуална данъчна практика по ЗКПО от 2019г.

Модулът включва: 8 учебни часа, две кафе паузи, материал

(Програмата ще бъде актуализирана съобразно промените в законодателството към момента)

МОДУЛ 2 16.01.2020г.
начало 9,30ч.
АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
Промени – 2020. Практика и промени в ЗДДФЛ

Лектор:
адвокат ЗОРНИЦА ДИМИТРОВА – експерт по осигурително законодателство


Теми:
Промени в сила от 2020г.
Кодекса за социално осигуряване и наредбите по прилагането му
Обезщетения.Сумирано изчисляване на работното време – изплащане на обезщетения за временна неработоспособност, попълване на декларация обр. № 1, определяне на минималния и максималния осигурителен доход.
Осигуряване на управители на търговски дружества. Практика на НАП. Съдебна практика.
Самоосигуряващи се лица.
Авансови и окончателни осигурителни вноски. Практика на НАП и съдебна практика.
Започване, спиране, прекратяване и възобновяване на осигуряването. Съдебна практика.
Получаване на обезщетения от НОИ.
Внасяне на осигурителни вноски върху възнагражденията по граждански договор.
Определяне на месечния осигурителен доход и други актуални теми.
Актуална практика и промени в ЗДДФЛ

Модулът включва: 8 учебни часа, две кафе паузи, материал

(Програмата ще бъде актуализирана съобразно промените в законодателството към момента)


МОДУЛ 3 17.01.2020г.
начало 9,30ч.
Промени в ЗДДС от 01. 01. 2020г.
Актуални теми и казуси по прилагане на ЗДДС

Лектор:
адвокат РОСЕН РУСКОВ – експерт по ЗДДС


Теми:
Промени в ЗДДС - 2020г.
А. „Бързи поправки на 112 Директива” – „quick fixes”
І. Документи за доказване на ВОД на стока;
- чл. 45а от Регламент за изпълнение (EС) 2018/1912 и чл. 53, ал. 1 ЗДДС;
- Деклариране на ВОД във ВИЕС Декларацията – засилено значение;
- регистрация по ДДС и ДДС номер – материално условие за признаване на 0 ставка;
ІІ. Верижни доставки на стоки на територията на ЕС – чл. 65а и чл. 65б ЗДДС;
- същност на схемата – място на изпълнение, облагаемост;
Връзка с:
- ВОП по идентификация по чл. 62, ал. 2 ЗДДС;
- тристранни операции;
ІІІ. Складиране на стоки „до поискване” – „Call-off stock”
- същност на схемата;
- доказване – документи – регистри;
Връзка с:
- Доставка по чл. 6, ал. 3, т. 3 ЗДДС;
- ВОД „сам на себе си” по чл. 7, ал. 4 ЗДДС;
- ВОП „сам от себе си” по чл. 13, ал. 3 ЗДДС;
- Някои специфични европейски практики;
Б. Допълнителни теми;
1. Корекция на определението за „данъчно задължено лице”;
2. Корекция на определението за доставка на стоки:
3. Сделки с недвижими имоти, чрез продажби на акции и/или дялове;
4. „Нови сгради” в резултат на подобрения - корекции
5. Последователно извършване на еднородна дейност;
6. Привидно несвързани лица;
В. Други промени на ЗДДС

Модулът включва: 8 учебни часа, две кафе паузи, материал

Може да се регистрирате директно от нашия сайт www.magisterdixit.net – след програмата на семинара има електронна форма за регистрация или да изпратите мейл на magisterd@abv.bg
с Вашето име, данните на фирмата за издаване на фактура и тел. и e-mail за връзка.
Посочете и вариант избрани модули / модул
В рамките на 24ч. ще получите отговор – потвърждение.

За контакт:
тел. 08888 07 911
е–mail: magisterd@abv.bg
www.magisterdixit.net
Денислава Рускова

Участниците ще получат сертификат за участие в обучение и отчитане на часове обучение.

ПРЕФЕРЕНЦИАЛНА ЦЕНА ДО 20.12.2019г. ЗА УЧАСТИЕ В ТРИТЕ МОДУЛА: 300лв. без ДДС / 360 лв. с ДДС
( цената е валидна при плащане до 20.12.2019г.)


ЦЕНИ: (всички посочени цени са за един участник в съответния модул или комбинация от модули)

Участие в един модул
150лв. без ддс (180лв. с ддс)
За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма:
140лв. без ддс ( 168лв. с ддс)

Участие в два модула
280лв. без ддс ( 336лв. с ддс)
За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма:
260лв. без ддс (312лв. с ддс)

Участие в трите модула:
350лв. без ддс ( 420лв. с ддс)
За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма:
330лв. без ддс ( 396лв. с ддс)


БАНКОВИ СМЕТКИ

Доместикс ЕООД - за НЕрегистрирани по ЗДДС
Банка: Уникредит Булбанк
BIC код: UNCRBGSF
IBAN:BG59UNCR7630 1077 2377 22


Магистер Диксит ЕООД – за РЕГИСТРИРАНИ по ЗДДС
Банка: Уникредит Булбанк
BIC код: UNCRBGSF
IBAN:BG91UNCR7630 1078 6465 56

Вижте политиката ни за поверителност и сроковете за анулации на: https://magisterdixit.net/index.php?page=obshti-uslovia


ОбратноРегистрация за семинарa