<b>София: Модул 1 - Обзор промени на ЗДДС - 2020 Модул 2 - Сделките с имоти и ЗДДС</b>

София: Модул 1 - Обзор промени на ЗДДС - 2020 Модул 2 - Сделките с имоти и ЗДДС

  • адв. Росен Русков
  • 17.09.2020

Представяме Ви програмата на
семинар в два модула в гр. София:

17. 09. 2020г.

Модул 1 начало 9,30ч.
Обзор на промените в ЗДДС и ППЗДДС от 01.01.2020г.
Актуални въпроси на данъка върху добавената стойност.

Модул 2 начало 14,00ч.
Сделките с недвижими имоти от гледна точка на ЗДДС
Правни и ДДС термини . Частни сделки и други важни моменти
Лектор: адвокат РОСЕН РУСКОВ
хотел Хемус, София

Модул 1 начало 9,30ч. – 13,00ч.
Обзор на промените в ЗДДС и ППЗДДС от 01.01.2020г.
Актуални въпроси на данъка върху добавената стойност.


Теми:
Основни промени на ЗДДС - 2020
1. Корекция на определението за „данъчно задължено лице”;
2. Корекция на определението за доставка на стоки:
3. Корекция на някои дефиниции за „лично потребление”;
4. Отмяна на чл. 22, ал. 6 ЗДДС;
5. Последователно извършване на еднородна дейност – чл. 96, ал. 10, 11 ЗДДС;
6. БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СМР дейности по „техническа инфраструктура” - чл. 10б:
7. ПОДОБРЕНИЯ на наети активи – промяна в определението - §1, т. 32;
8. „Нови сгради” в резултат на подобрения на „стари сгради”;
- свързани корекции на приспаднат данъчен кредит по чл. 79 и чл. 79а ЗДДС;
9. Разделяне на основанията за регистрация за местни и чуждестранни лица (неустановени на територията на страната);
10. ФИСКСАЛНА ДИСЦИПЛИНА – КАСОВИ БЕЛЕЖКИ – чл. 118 ЗДДС
„Бързи поправки на 112 Директива” – „quick fixes”
1. Документи за доказване на ВОД на стока;
- чл. 45а от Регламент за изпълнение (EС) 2018/1912 и чл. 53, ал. 1 ЗДДС;
- Деклариране на ВОД във ВИЕС Декларацията – засилено значение;
- регистрация по ДДС и ДДС номер – материално условие за признаване на 0 ставка;
2.Верижни доставки на стоки на територията на ЕС – чл. 65а и чл. 65б ЗДДС;
- същност на схемата – място на изпълнение, облагаемост;
Връзка с:
- ВОП по идентификация по чл. 62, ал. 2 ЗДДС;
- тристранни операции по чл. 15 ЗДДС;
3. Складиране на стоки „до поискване” – „Call-off stock”
- същност на схемата; доказване – документи – регистри;
4. Промените свързани с намалената ставка на ддс от 01.07.2020г.

Модулът включва: лекции 9,30 – 13,00 , кафе пауза, печатен материал от лектора


Модул 2 начало 14,00ч. – 17,30
Сделките с недвижими имоти от гледна точка на ЗДДС
Правни и ДДС термини . Частни сделки и други важни моменти


Теми:
Недвижими имоти – правни и ДДС термини;
Видове имоти – УПИ, ПИ, сгради, части от сгради, самостоятелен обект – апартамент, магазин, офис, гараж;
Придобиване на собственост, видове нотариални актове, Предварителен договор;
Вещни права - Право на строеж, право на пристрояване и надстрояване, сервитути, право на ползване;
Съсобственост;
Сделки с недвижими имоти от гледна точка на ЗДДС;
ДДС и УПИ;
ДДС и сгради и части от сгради, вкл. “не нови” сгради;
- корекция на данъчен кредит при продажба на „не нова” сграда или части от нея, за която е приспаднат данъчен кредит;
ДДС и прилежащ терен;
ДДС и право на строеж срещу т.нар. “обезщетение”;
Квалификация на вида на доставката за целите на ЗДДС;
Данъчно събитие;
Данъчна основа;
Апорт, преобразувания на търговски дружества и ДДС;
БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СМР дейности по „техническа инфраструктура” - чл. 10б:
ПОДОБРЕНИЯ на наети активи – промяна в определението - §1, т. 32;
„Нови сгради” в резултат на подобрения на „стари сгради”;
- свързани корекции на приспаднат данъчен кредит по чл. 79 и чл. 79а ЗДДС;
Други важни моменти:
Публична продан на недвижими имоти – чл. 131 ЗДДС;
Частни сделки – продажба, замяна, дарение, договор за издръжка и гледане;
Ипотеки – за свой и за чужд дълг;
Наследяване – по закон, по завещание, по завет, приемане на наследство по опис;
ЗУТ:- коефициент на интензивност, плътност на застрояване;- свързано строителство;
Модулът включва: лекции 14,00 – 17,30 , кафе пауза, печатен материал от лектора

Може да се регистрирате директно от нашия сайт www.magisterdixit.net – след програмата на семинара има електронна форма за регистрация или да изпратите мейл на magisterd@abv.bg
с Вашето име, данните на фирмата за издаване на фактура и тел. и e-mail за връзка.
Посочете след името си желания модул!!!
В рамките на 24ч. ще получите отговор – потвърждение и проформа фактура с информация за извършване на плащането.

За контакт:
тел. 08888 07 911 е–mail: magisterd@abv.bg
www.magisterdixit.net Денислава Рускова

Участниците ще получат сертификат за участие в обучение.

Поради санитарните изискванията за осигуряване на дистанция между участниците, капацитетът на залите е намален и местата се запълват по реда на плащане, а не на записване!!!

Фактурите се изпращат на посочения при регистрацията електронен адрес.

ЦЕНИ:

Участие в един модул:

100лв. без ддс / 120лв. с ддс/ за участник
За предишни участници и групи от двама и повече участника от една организация 90лв. без ддс / 108лв. с ддс/ за участник

Участие в двата модула:

180лв. без ддс / 216лв. с ддс/ за участник
За предишни участници и групи от двама и повече участника от една организация 160лв. без ддс / 192лв. с ддс/ за участник


Краен срок за записване и плащане на таксата при наличие на места: 10.09.2020г.

РАЗПЛАЩАТЕЛНА ПОЛИТИКА и АНУЛАЦИИ
Всички такси за обучения се заплащат само по банков път!!!
За валидно се смята записване, по което е постъпило плащане по банкова сметка до указания краен срок.
Ако записването е извършено преди крайния срок за ранно записване и плащане, но плащането не е постъпило до изтичането му, то се дължи по-високата цена!!!
При отказ от участие в обучение до пет работни дни преди датата на обучението, се удържат 50лв. от внесената сума за такса и останалата част се възстановява обратно на наредителя.
При отказ от участие в обучение в период по-малък от пет работни дни преди датата на обучение, се удържа 50% от внесената такса и останалата част от сумата се възстановява на наредителя.
При анулация в деня преди семинара, в деня на семинара или неявяване - заплатената такса не се възстановява и не се компенсира с друго участие!!!
Всички анулации се извършват в писмена форма на e-mail magisterd@abv.bg
Организаторите не носят отговорност за транспортни и други разходи на участниците, които не са включени изрично в цената на обучението!!!
Обучения могат да се отменят или отлагат при заболяване на лектор или други непредвидени форсмажорни обстоятелства, за които организаторите нямат вина.

Вижте политиката ни за поверителност и сроковете за анулации на: https://magisterdixit.net/index.php?page=obshti-uslovia


Обратно