<b>ПРАКТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА НОРМАТИВНАТА УРЕДБА В ОБЛАСТТА НА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И КАДАСТЪРА</b>

ПРАКТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА НОРМАТИВНАТА УРЕДБА В ОБЛАСТТА НА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И КАДАСТЪРА

  • Савин Ковачев
  • 21.10.2020

Обучение в София на тема:
АКТУАЛНИ ПРАКТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА НОРМАТИВНАТА УРЕДБА В ОБЛАСТТА НА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И КАДАСТЪРА

Лектор: Савин Ковачев

ДАТА: 21.10.2020г., начало 9.30ч.
МЯСТО: София, хотел Хемус

9.00 – 9.30ч. - Регистрация на участниците
ПРИНЦИПНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ СЪЗДАВАНЕ НА УСТРОЙСТВЕНА ОСНОВА ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ИНИЦИАТИВИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА:
1. Същност, роля и значение на общите и подробните устройствени планове за провеждане на устройствена политика на общинските съвети и за осъществяване на инвестиционни намерения на държавата, общините и другите инвеститори;
2. Взаимоотношения между общия устройствен план на общината и подробните устройствени планове.
3. Специфика на производствата по одобряване и изменение на ПУП. По- важни моменти, свързани с правомощията на кмета на общината и на общинския съвет. Новите разпоредби по отношение на ПУП за строителство на инфраструктурни обекти, както и ПУП с надобщинско значение (чл.124а, ал.9 ЗУТ).
4. Делегиране на функции по ЗУТ от кмета на общината и от главния архитект с оглед законосъобразно реализиране на правомощията им.

РОЛЯТА НА УСТРОЙСТВЕНИТЕ ПЛАНОВЕ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ. ВИЗИТЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ КАТО ФУНКЦИЯ НА ПУП И КАТО ПРЕДПОСТАВКА ЗА НАЧАЛО НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ :
1.Основни принципи на регулационното действие на ПУП по ЗУТ /вкл. ПУП по чл.16 ЗУТ/.
2.Сравнение с действието на ПУП по ЗТСУ (отм.) и решаване на хипотези с действащи „заварени“ от ЗУТ планове, одобрени по реда на ЗТСУ.
3.Същност и роля на визите за проектиране. Алтернативи за стартиране на процеса на инвестиционно проектиране.
4.Производство по издаване на виза за проектиране на основание чл.140а ЗУТ и значението й за ускоряване процедурата по изработване и одобряване на инвестиционните проекти за ново строителство.
5.Специфика на договора за проектиране и авторски надзор. Взаимоотношение с договорите за надзор в проектирането и строителството.

ВРЪЗКАТА НА КАДАСТЪРА С УСТРОЙСТВОТО НА ТЕРИТОРИЯТА И ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ:
1.Съдържание на кадастралната карта и кадастралните регистри след последните промени в ЗКИР. Концепцията за „многоцелеви“ и „многослоен“ кадастър.
2.Специализирани кадастрални карти по чл.32 ЗКИР и специализирани карти за устройствено планиране.
3. Използване на информацията от КККР при създаване на ПУП и за стартиране на процеса по изработване на инвестиционни проекти. Презумпция за достоверност на данните в КККР.

ПРАВНА ПРИРОДА НА АКТОВЕТЕ НА ОРГАНИТЕ НА МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ ПО ЗУТ. СПОСОБИ ЗА КОНТРОЛ:
1. Характеристика на подзаконовите нормативни актове, издавани от органите на местно самоуправление по ЗУТ и тяхната специфика.
2. Същност и значение на наредбите на общинските съвети, издавани на основание ЗУТ. Предели на компетентността на общинските съвети при приемане на наредбите. Обхват и съдържание на новопредвидените наредби за градската среда по чл. 13а ЗУТ.
3. Контрол за законосъобразност на актовете общинския съвет и кмета на общината, издавани по ЗУТ.
4. Специфика на контрола за законосъобразност на разрешенията за строеж, издавани от главните архитекти на общините. Възможни проблеми след отмяната на чл. 216 ЗУТ и промените в чл.156 ЗУТ.

ДИСКУСИЯ ПО ИЗНЕСЕНАТА МАТЕРИЯ, ПО ДРУГИ ВЪПРОСИ НА ЗУТ И ЗКИР. РЕШАВАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ КАЗУСИ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЛЕКТОРА:
Савин Ковачев - Консултант по ЗУТ, юрист, зам.–министър на регионалното развитие и благоустройството (2003 г. – 2009 г.). Експерт по въпросите на устройството на територията, кадастъра и геодезията, вещно и административно право, управление на общинската собственост, местното самоуправление, публична администрация, концесии, публично- частни партньорства и др. Автор е на “Коментар на ЗУТ” „Примерен правилник за управлението на общинската собственост”; "Строителен наръчник"; ръководител е на авторския колектив на изданието „Актуални въпроси на устройството на територията и строителството” и др.

Може да се регистрирате директно от нашия сайт www.magisterdixit.net – след програмата на семинара има електронна форма за регистрация или да изпратите мейл на magisterd@abv.bg с Вашето име, данните на фирмата за издаване на фактура и тел. и e-mail за връзка.
В рамките на 24ч. ще получите отговор – потвърждение и проформа фактура с информация за извършване на плащането.

За контакт:
тел. 08888 07 911 е–mail: magisterd@abv.bg www.magisterdixit.net Денислава Рускова

Обучението включва:
Лекции 8 учебни часа, две кафе паузи, материал
Участниците ще получат сертификат за участие в обучение.

Вижте политиката ни за поверителност и сроковете за анулации на: https://magisterdixit.net/index.php?page=obshti-uslovia

ЦЕНИ
За един участник – 180лв.без ддс (216лв. с ддс)
За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма –
170лв. без ддс (204лв.с ддс за участник)
За група от 4 и повече участника от една организация – изпратете запитване за отстъпка.

Поради санитарните изискванията за осигуряване на дистанция между участниците, капацитетът на залите е намален с 50% и местата се запълват по реда на плащане, а не на записване!!!
Фактурите се изпращат на посочения при регистрацията електронен адрес.

Краен срок за записване и плащане при наличие на места: 13.10.2020г.Преференциални цени за нощувки в хотел Хемус за участници в нашите семинари!


Обратно