<b>ПРОМЕНИ В ДАНЪЧНОТО И ОСИГУРИТЕЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО – 2021 ЗКПО, ЗДДС, ЗДДФЛ, ОСИГУРЯВАНЕ</b>

ПРОМЕНИ В ДАНЪЧНОТО И ОСИГУРИТЕЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО – 2021 ЗКПО, ЗДДС, ЗДДФЛ, ОСИГУРЯВАНЕ

  • Димитър Войнов, адв. Зорница Димитрова, адв. Росен Русков
  • 29.01.2021

семинар в три отделни модула онлайн:

ПРОМЕНИ В ДАНЪЧНОТО И ОСИГУРИТЕЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО – 2021
ЗКПО, ЗДДС, ЗДДФЛ, ОСИГУРЯВАНЕ


МОДУЛ 1 27.01.2021г.
ПРОМЕНИ В ЗДДС от 01. 01. 2021г.
АКТУАЛНИ ТЕМИ И КАЗУСИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗДДС
Лектор: адвокат РОСЕН РУСКОВ

МОДУЛ 2 28.01.2021г.
АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
Промени – 2021. Практика и промени в ЗДДФЛ
Лектор: адвокат ЗОРНИЦА ДИМИТРОВА

МОДУЛ 3 29.01.2021г.
ЗКПО –ПРОМЕНИ В СИЛА ОТ 1.01.2021г.
ВАЖНИ ТЕМИ ПО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2020г.
Лектор: ДИМИТЪР ВОЙНОВ

три модула –– комбиниране по избор на участниците!!!


Всеки модул включва: лекции 9,30 – 16.00ч., материал или презентация в електронен вид

---------------------------------------------------------------
МОДУЛ 1 27.01.2021г.
ПРОМЕНИ В ЗДДС от 01. 01. 2021г.
АКТУАЛНИ ТЕМИ И КАЗУСИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗДДС
Лектор: адвокат РОСЕН РУСКОВ

Промени в ЗДДС от 2021г.

Доброволно прилагане на СУПТО
Промяна в режимите на дистанционни продажби да стоки
Схема на облагане „ едно гише”, MOSS(Mini One Stop Shop)
Въвеждат се различни определения за доставки:
•Вътреобщностни дистанционни продажби на стоки;
•Дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии;
•Вътрешни дистанционни продажби(в границите на една страна-членка)
•Доставки, улеснявани от лице, което управлява електронен интерфейс(сайтовете)
Доставка на застрахователни услуги

НЯКОИ ВАЖНИ ПРОМЕНИ в ДРУГИ ЗАКОНИ: Закон за потребителския кредит, Закон за счетоводството, Търговски закон, Данъчно-осигурителен процесуален кодекс, Закон за местните данъци и такси

Практически проблеми
Доставка на стоки с монтаж и инсталация на територията на ЕС;
Услуги към данъчно незадължени лица от трети страни
Пазарни цени между свързани лица
Облагане на наем на жилище
Корекция на данъчен кредит по чл. 79, ал. 2 и ал. 3 ЗДДС;
Съпътстващи доставки
Автоматична регистрация по чл. 132 ал. 3 ЗДДС
Издаване на фактури за ВОД
Други

Практически преглед на промените от 2020
Корекция на определението за „данъчно задължено лице”;
Последователно извършване на еднородна дейност – чл. 96, ал. 10, 11 ЗДДС;
БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СМР ДЕЙНОСТИ по „техническа инфраструктура”
ПОДОБРЕНИЯ на чужди(напр. наети) активи
„Нови сгради” в резултат на подобрения и последващи корекции на данъчен кредит за такива „нови сгради”
„Бързи поправки на 112 Директива” – „quick fixes”
Други теми и отговори на въпроси.
-----------------------------------------------------------------------------

МОДУЛ 2 28.01.2021г.
АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
Промени – 2021. Практика и промени в ЗДДФЛ
Лектор: адвокат ЗОРНИЦА ДИМИТРОВА

Промени в социалното осигуряване през 2021 г.
1. Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г.
• Минимален и максимален осигурителен доход.
• Минимални и максимални размери на обезщетенията и пенсиите.
2. Промени в Кодекса за социално осигуряване /КСО/.
• Нова процедура за спиране на обезщетенията и пенсиите.
• Ред за преизчисляване на пенсиите.
3. Получаване на пенсии от Универсален пенсионен фонд и от НОИ
• Изчисляване на пенсиите от НОИ на лицата, родени след 31.12.1959 г.
• Преходен режим за прехвърляне на средствата от Универсалния пенсионен фонд към НОИ и обратно за лицата, на които им предстои да се пенсионират.
• Преходен режим за преизчисляване на пенсията или за прехвърляне на средствата от Универсалния пенсионен фонд към НОИ за лицата, родени след 31.12.1959 г., които вече получават пенсия.
• Изчисляване на пенсията от универсален пенсионен фонд /проект за изменение на КСО/.
4. Промени в Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина. Задължения за внасяне на осигурителни вноски на самоосигуряващите се лица – пенсионери.
5. Промени в командироването на работници в държави-членки на ЕС. Нова практика на Съда на Европейския съюз. Очаквани промени в Наредбата за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги.
Промени в облагане на доходите на физически лица през 2021 г.
Актуални въпроси при внасяне на данъците по Закона да данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/
1. Промени в ЗДДФЛ в сила от 01.01.2021 г.
1.1. Документиране на доходи от физически лица – промени в чл. 9, ал. 2, 3 и 4 от ЗДДФЛ.
1.2. Данъчно облекчение за ремонт – чл. 22е от ЗДДФЛ
1.3. Данъчно облекчение за деца - § 9 от ПЗР на Закона за държавния бюджет за 2021 г.
1.4. Други промени.
2. Определяне на годишна данъчна основа за доходите от трудови правоотношения.
3. Подаване на справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ за изплатени доходи от трудови правоотношения.
3.1. Срокове за подаване и за коригиране.
3.2. Доходи подлежащи на деклариране.
3.3. Особености при попълването на справката.
4. Подаване на справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ.
4.1 Срокове за подаване и за коригиране.
4.2 Доходи подлежащи на деклариране.
4.3 Особености при попълването на справката.
5.Отговори на въпроси.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

МОДУЛ 3 29.01.2021г.
ЗКПО –ПРОМЕНИ В СИЛА ОТ 1.01.2021г.
ВАЖНИ ТЕМИ ПО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2020г.
Лектор: ДИМИТЪР ВОЙНОВ

Промени в ЗКПО през 2021 г.:
• Промяна в срока за подаване на ГДД и срока за внасяне на корпоративния данък
• Промяна в срока за публикуване на ГФО (промяна в ЗСч.)
• Промяна в авансовите вноски
• Сделки на регулиран пазар извън ЕС и на пазар за растеж
• Амортизиране на СУПТО софтуер и хардуер
• Промени в преотстъпването на данък
• Промени в данъците върху разходите
• Други промени

ЗКПО и кризата:
• Данъчно третиране при промяна в наемните отношения и други търговски взаимоотношения
• Промяна в МСФО 16 „Лизинг“ през 2020 г. и данъчното й регулиране
• Данъчно третиране на получени средства по национални програми и програми на ЕС
• Данъчно третиране при обезценяване на активи
• Други

Нови моменти в приключването на 2020 г.:
• Данъчно третиране на разходи за ремонт, подобрение или изграждане на инфраструктура, която е публична държавна/общинска собственост
• Промени в регулирането на слабата капитализация
• Промени, свързани с преотстъпването на корпоративен данък
• Данъчно регулиране при трансфери на активи/дейности между част на едно предприятие, разположена в страната и друга част на същото предприятие, разположена извън страната
• Хибридни несъответствия
• Други промени

Годишно данъчно приключване на 2020 г.:
• Данъчни постоянни разлики (разходи, несвързани с дейността; непризнати разходи за ДДС; разходи за дарения; липси и брак на активи и други)
• Данъчни временни разлики (преоценки на активи и пасиви; провизии за задължения; неизползвани отпуски; неплатени доходи на физически лица; регулиране на слабата капитализация; капитализиране на данъчни временни разлики)
• Други суми, с които се преобразува финансовия резултат за данъчни цели (неплатени задължения; преоценъчен резерв; ДДС при регистрация по ЗДДС; сделки на регулиран пазар)
• Специфични случаи на преобразуване на счетоводния финансов резултат за данъчни цели:
• разходи и приходи, свързани с договори за оперативен лизинг при лизингополучатели, прилагащи МСС
• разходи за изграждане или подобрение на елементи на техническата инфраструктура, която е публична държавна/общинска собственост
• Данъчен амортизационен план (завеждане, амортизиране и отписване на активи от ДАП; преустановяване начисляването на амортизация; последващи разходи, свързани с амортизируеми активи - ремонт или подобрение)
• Пренасяне на данъчна загуба
• Данъчно третиране на получени и разпределени дивиденти
• Данък върху разходите
• Други
Други въпроси по прилагане на счетоводното законодателство и ЗКПО

Може да се регистрирате директно от нашия сайт www.magisterdixit.net – след програмата на семинара има електронна форма за регистрация или да изпратите мейл на magisterd@abv.bg
с Вашето име, данните на фирмата за издаване на фактура и тел. и e-mail за връзка.
Посочете и вариант избрани модули / модул!!!
В рамките на 24ч. ще получите отговор – потвърждение и проформа фактура с информация за плащането.

За контакт:
тел. 08888 07 911
е–mail: magisterd@abv.bg
www.magisterdixit.net
Денислава Рускова


Фактурите се изпращат на посочения при регистрацията електронен адрес.


ЦЕНИ: (всички посочени цени са за един участник в един модул)

ЦЕНИ:
140лв. без ддс / 168лв. с ддс/ за един участник
За участвали в предишни наши семинари и за втори участник от една фирма:
130лв. без ддс/ 156лв. с ддс/
За групи от трима и повече участника от една организация - 120лв. без ддс/ 144лв. с ддс

ПРЕФЕРЕНЦИАЛНА ЦЕНА ЗА УЧАСТИЕ В ТРИТЕ МОДУЛА - 360лв. без ддс/ 432лв. с ддс за един участник в трите модула

Ще получите линк към zoom.us ден преди събитието, материал и упътване за участие в семинара
С една идентификация може да се участва само на едно устройство! Идентифицирайте се с името си или името на фирмата, от която сте записани. Участници с неразпознаваеми номера и инициали няма да се допускат в обучението!Срок за записване и плащане 22.01.2021г.!Вижте политиката ни за поверителност и сроковете за анулации на: https://magisterdixit.net/index.php?page=obshti-uslovia


Обратно