<b>СОФИЯ: Новото данъчно законодателство през 2020г.</b>

СОФИЯ: Новото данъчно законодателство през 2020г.

  • адв. Росен Русков, Димитър Войнов, адв. Зорница Димитрова, Даниела Петкова, Теодора Дичева
  • 30.01.2020

МАГИСТЕР ДИКСИТ ЕООД и ДОМЕСТИКС ЕООД Ви представят програмата на
семинар в три отделни модула на
29 – 30 – 31 януари 2020г.:

Новото данъчно законодателство през 2020г.
Важни въпроси по годишното счетоводно и данъчно приключване на 2019 г.
ЗДДС, ЗКПО, Осигуряване, ЗДДФЛ, Трудови отношения

Лектори:
адвокат РОСЕН РУСКОВ – експерт по ЗДДС
ДИМИТЪР ВОЙНОВ – експерт по ЗКПО
адвокат ЗОРНИЦА ДИМИТРОВА –експерт по осигурително право
ДАНИЕЛА ПЕТКОВА –главен експерт по приходите НАП
ТЕОДОРА ДИЧЕВА – експерт по трудово право

Три модула –– комбиниране по избор на участниците
София, хотел Централ****, Бул. Христо Ботев 52, София
www.central-hotel.com

МОДУЛ 1 29.01.2020г.
начало 9,30ч. 8 учебни часа
Актуална практика по ЗДДФЛ и промени 2020г.
Промените в ЗДДС от 2020г.

Лектори:
Даниела Петкова - главен експерт по приходите, методолог ЗДДФЛ, НАП
адвокат РОСЕН РУСКОВ – експерт по ЗДДС


Теми:
Преглед на промените в ЗДДФЛ от 2020, и на тези, които за първи път се прилагат при годишното облагане на доходите за 2019 г.АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ ПРИ ПОДАВАНЕ НА СПРАВКИ И ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗДДФЛ ПРЕЗ 2020г

Промени в ЗДДС - 2020г.
А. Основни промени на ЗДДС
1. Корекция на определението за „данъчно задължено лице”;
2. Корекция на определението за доставка на стоки:
3. Корекция на някои дефиниции за „лично потребление”;
4. Отмяна на чл. 22, ал. 6 ЗДДС;
5. Последователно извършване на еднородна дейност – чл. 96, ал. 10, 11 ЗДДС;
- особености на определението – „последователно” и/или „паралелно” извършване на еднородна дейност – точно съдържание на чл. 96, ал. 10 ЗДДС;
- едномесечен срок на прекъсване;
- становище на НАП;
6. БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СМР дейности по „техническа инфраструктура” - чл. 10б:
7. ПОДОБРЕНИЯ на наети активи – промяна в определението - §1, т. 32;
8. „Нови сгради” в резултат на подобрения на „стари сгради”;
- свързани корекции на приспаднат данъчен кредит по чл. 79 и чл. 79а ЗДДС;
9. Разделяне на основанията за регистрация за местни и чуждестранни лица (неустановени на територията на страната);
10. 6. Връзка между ЗДДС, ЗМДТ и ЗДДФЛ – Декларация по чл. 50 ЗДДФЛ;
11. ФИСКСАЛНА ДИСЦИПЛИНА – КАСОВИ БЕЛЕЖКИ – чл. 118 ЗДДС
- Електронен магазин – промяна на определение;
- компромис „Фискален заместител при неприсъствено плащане” – чл. 118, ал. 3а ЗДДС;

Б. „Бързи поправки на 112 Директива” – „quick fixes”
І. Документи за доказване на ВОД на стока;
- чл. 45а от Регламент за изпълнение (EС) 2018/1912 и чл. 53, ал. 1 ЗДДС;
- Деклариране на ВОД във ВИЕС Декларацията – засилено значение;
- регистрация по ДДС и ДДС номер – материално условие за признаване на 0 ставка;

ІІ. Верижни доставки на стоки на територията на ЕС – чл. 65а и чл. 65б ЗДДС;
- същност на схемата – място на изпълнение, облагаемост;
Връзка с:
- ВОП по идентификация по чл. 62, ал. 2 ЗДДС;
- тристранни операции по чл. 15 ЗДДС;

ІІІ. Складиране на стоки „до поискване” – „Call-off stock”
- същност на схемата;
- доказване – документи – регистри;
Връзка с:
- Доставка по чл. 6, ал. 3, т. 3 ЗДДС;
- ВОД „сам на себе си” по чл. 7, ал. 4 ЗДДС;
- ВОП „сам от себе си” по чл. 13, ал. 3 ЗДДС;
- Някои специфични европейски практики;Две кафе паузи от 11 – 11,30ч. и 15,30 – 16ч., почивка 13 – 14ч.

МОДУЛ 2 30.01.2020г.
начало 9,30ч. 8 учебни часа
Промени в ЗКПО от 2020 г.
Годишно счетоводно и данъчно приключване на 2019 г.
Лектор: ДИМИТЪР ВОЙНОВ
Промени в ЗКПО през 2020 г.
Годишно счетоводно и данъчно приключване на 2019 г.


Теми:
Промени в ЗКПО през 2020 г.:
- Данъчно третиране на разходи за ремонт, подобрение или изграждане на инфраструктура, която е публична държавна/общинска собственост
- Промени в регулирането на слабата капитализация
- Промени, свързани с преотстъпването на корпоративен данък
- Данъчно регулиране при трансфери на активи/дейности между част на едно предприятие, разположена в страната и друга част на същото предприятие, разположена извън страната
- Хибридни несъответствия
- Предприятия без дейност
- Други промени
Нови моменти в годишното счетоводно и данъчно приключване на 2019 г.:
- Промени в СС 17 „Лизинг“ през 2019 г. при наематели и наемодатели, прилагащи НСС и данъчното им третиране по ЗКПО:
Отчитане при наемателите на:
разходите за наем - линеен или друг метод
допълнителните плащания (ремонти, подобрения, застраховки, поддръжка и др.)
разходите по подготовката и сключването на лизингов договор (комисиони, такси и др.)
получените стимули от наемодателите
Отчитане при наемодателите на:
приходите от наем – линеен или друг метод
отдадените под наем активи
първоначалните разходи във връзка със сключването на лизингов договор
приходите от извършени услуги
предоставените стимули на наемателите
- Данъчно третиране при лизингополучатели, прилагащи МСФО 16 „Лизинг“ от 1 януари 2019 г.:
лизингополучатели по оперативен лизинг - водене на второ данъчно счетоводство
лизингополучатели по финансов лизинг – корекции в стойностите на активите в ДАП при определени условия
- Промяна в регулирането за данъчни цели на разходите за лихви
- Въвеждане на данък върху печалбата на български дъщерни компании и места на стопанска дейност в чужбина при определени условия (CFC rules)
- Промяна в облагането на предприятията в ликвидация и несъстоятелност
- Предприятия без дейност
- Други промени
Въпроси по годишното счетоводно и данъчно приключване на 2019 г.:
- Данъчни постоянни разлики (разходи, несвързани с дейността, скрито разпределение на печалба, непризнати разходи за ДДС; разходи за дарения; липси и брак на активи)
- Данъчни временни разлики (преоценки на активи и пасиви; провизии за задължения; неизползвани отпуски; неплатени доходи на физически лица; регулиране на слабата капитализация; капитализиране на данъчни временни разлики)
- Други суми, с които се преобразува финансовия резултат за данъчни цели (сделки на регулиран пазар (борса); неплатени задължения; преоценъчен резерв; ДДС при регистрация по ЗДДС)
- Данъчен амортизационен план (завеждане, амортизиране и отписване на активи от ДАП; преустановяване начисляването на амортизация; последващи разходи, свързани с амортизируеми активи - ремонт или подобрение)
- Пренасяне на данъчна загуба от страната и от чужбина
- Данъчно третиране на дивиденти
- Данък върху разходите
- Други


Две кафе паузи от 11 – 11,30ч. и 15,30 – 16ч., почивка 13 – 14ч.


МОДУЛ 3 31.01.2020г.
начало 9,30ч. 8 учебни часа
ПРОМЕНИ В ОСИГУРИТЕЛНОТО И ТРУДОВОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО - 2020г.
Лектори:
адвокат ЗОРНИЦА ДИМИТРОВА – експерт по осигурително законодателство
Теодора Дичева – експерт по трудово право


09,30ч. – 13,00ч. лектор адв. З. Димитрова
Промени в социалното осигуряване през 2020 г.Актуални въпроси при внасянето на осигурителните вноски през 2020 г.
1.Промени в социалното осигуряване през 2020 г.Минимален и максимален осигурителен доход. Минимални обезщетения от ДОО. Съхраняване на документи от значение за определяне на осигурителния доход и осигурителния стаж. Промени в пенсионното производство.
2. Промени в Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица. Подаване на декларации обр. 1 и обр. 6.
3. Внасяне на осигурителни вноски при отношения с международен елемент.
Социално осигуряване на български граждани, изпратени на работа в държава-членка на ЕС /особености при изпращане на работа на лица, наети по трудов договор, по договор за управление и контрол и по граждански договор/.
Социално осигуряване на чуждестранни граждани, изпратени на работа в България /особености при изпращане на работа на лица, наети по трудов договор, по договор за управление и контрол и по граждански договор/.
4.Изплащане на обезщетения за временна неработоспособност от НОИ и от работодателя. Актуална съдебна практика. Други теми.

13 – 14ч. почивка
14,00 – 17,30 ч. лектор: Т. Дичева
Промени в трудовото законодателство от 2020г.
Задълженията на работодателите от началото на 2020 година, предвидени в Кодекса на труда, Закона за хората с увреждания, Закона за здравословните и безопасни условия на труд и Наредбата за работното време почивките и отпуските.
Прилагане от 2020г. на новата Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж. Какво да очакват работодателите при влизане в сила на новата Наредба. Ще създаде ли трудности или ще облекчи работодателите и длъжностните лица, занимаващи се с управление на човешките ресурси.
Други актуални теми.

Две кафе паузи от 11 – 11,30ч. и 15,00 – 15,30ч., почивка 13 – 14ч.

Може да се регистрирате директно от нашия сайт www.magisterdixit.net – след програмата на семинара има електронна форма за регистрация или да изпратите мейл на magisterd@abv.bg
с Вашето име, данните на фирмата за издаване на фактура и тел. и e-mail за връзка.
Посочете и вариант избрани модули / модул
В рамките на 24ч. ще получите отговор – потвърждение.
За контакт:
тел. 08888 07 911 е–mail: magisterd@abv.bg
www.magisterdixit.net Денислава Рускова

Всеки Модул включва: лекции 8 учебни часа, две кафе паузи, папка и материал
Участниците ще получат сертификат за участие в обучение.

ЦЕНИ

Участие в един модул
170лв. без ддс / съответно 204лв. с ддс
За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма: 160лв. без ддс / съответно 192лв. с ддс

Участие в два модула
300лв. без ддс или съответно 360лв. с ддс
За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма: 280лв. без ддс или съответно 336лв. с ддс

Участие в трите модула
400лв. без ддс или съответно 480лв. с ддс
За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма:
380лв. без ддс или съответно 456лв. с ддс


БАНКОВИ СМЕТКИ

Доместикс ЕООД - за НЕрегистрирани по ЗДДС
Банка: Уникредит Булбанк
BIC код: UNCRBGSF
IBAN:BG59UNCR7630 1077 2377 22


Магистер Диксит ЕООД – за РЕГИСТРИРАНИ по ЗДДС
Банка: Уникредит Булбанк
BIC код: UNCRBGSF
IBAN: BG91UNCR76301078646556Вижте политиката ни за поверителност и сроковете за анулации на: https://magisterdixit.net/index.php?page=obshti-usloviaПри необходимост от нощувки ни изпратете запитване и ще Ви предоставим преференциални цени в хотел Централ и в Хотел Хемус!


Обратно