Консултантски услуги

За нашите клиенти предлагаме:

ДАНЪЧНИ
  • консултации от адв. Росен Русков;
  • становища;
  • планиране;
  • преговори;

ЗАЩИТА
  • в ход на ревизия обяснения и възражения;
  • административно и съдебно обжалване на ревизионни актове и наказателни постановления.

Фирмено обучение

Фирменото обучение позволява на клиентите ни да оптимизират ефективността на кадрите си, чрез повишаване на тяхната квалификация и разширяване обхвата на техните знания.

Лекторите, с които работим, са изтъкнати специалисти и преподаватели във Висши учебни заведения, представители на различни министерства, участници в изготвянето на новите нормативни документи във връзка с присъединяването на България към Европейския съюз.

Конкретизирайки Вашите нужди от обучение, ние ще Ви предложим програма, която да отговаря най – точно на тези нужди и на финансовия ресурс с който разполагате.

Семинари

Предстоящи семинари
От 2006 г. до този момент, в партньорство с “Доместикс” ЕООД, адвокат Росен Русков и “МАГИСТЕР ДИКСИТ” ЕООД провеждат семинари и обучения свързани с измененията на данъчното законодателство,касаещо ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ, социалното и здравно осигуряване, ЗУТ ( закон за устройство на територията), Законът за обществените поръчки, а също и обучения, свързани с финансовото управление и контрола на средствата от ЕС, добри практики при изготвяне и управление на проекти. Организират се и семинарни обучения извън България.

Специализирани обучения в областта на управление на човешките ресурси, управленски умения и лична ефективност

Организират се след предварителна заявка.
Теми:
Провеждане на конкурси и конкурентни подбори в администрацията
Кариерно развитие на служителите в администрацията
Оценка на изпълнението на служителите в държавната администрация и повишаване в държавна служба на държавните служители.
Наставничеството – ефективен метод за въвеждане в работата
Процес на управление и функции на мениджмънта. Умения и роли. Дейности по УЧР.
Умения за ефективна комуникация. Комуникацията – основна функция от процеса по управление. Вътрешната комуникация като елемент от организационната култура.
Изграждане на екип. Етапи от формирането на екипа. Типове колективни роли. Умения за екипна работа.
Мотивиране и делегиране.
Лидерство за ефективни екипи.
Управление на конфликти чрез водене на преговори.
Управление на промяната посредством планиране и управление на времето.
Административен мениджмънт.
Стратегически мениджмънт.
Управление на кризи. Стратегии за работа в условия на криза.
Емоционална интелигентност.
Изграждане на воля и самоконтрол.