Достъпът до сайта е свободен за всички потребители.

Достъпът до ВЪПРОСИ и отговори и СТАТИИ е възможен след регистрация в съответното поле на сайта.

Всички материали, изображения, снимки, графики, картинки, текстове, документи, бази данни, и друга информация, генерирани от екипа на „МАГИСТЕР ДИКСИТ” ЕООД и/или намиращи се на сайта и Бюлетина на „МАГИСТЕР ДИКСИТ” ЕООД съответно се ползват със закрилата на Закона за авторското право и сродните му права и всички международни актове в сила за Република България, както и релевантните актове на Европейския съюз.

Възпроизвеждането и копирането на материали от сайта на „МАГИСТЕР ДИКСИТ” ЕООД, без предварителното съгласие на„МАГИСТЕР ДИКСИТ” ЕООД, е забранено.

Всяко възпроизвеждане, разпространение, промяна, публичен показ и др. подобни или свързани действия на част или цялото съдържание на уебсайта и бюлетина на „МАГИСТЕР ДИКСИТ” ЕООД е забранено и се преследва по предвидения от закона ред, освен ако е налице изрично писмено съгласие на „МАГИСТЕР ДИКСИТ” ЕООД за съответния вид използване.

Всяко лице, което не съобразява своето поведение с посочените по-горе изисквания, носи гражданско правна, административна и/или наказателна отговорност за своите действия и/или бездействие.

РАЗПЛАЩАТЕЛНА ПОЛИТИКА и АНУЛАЦИИ

Всички такси за обучения се заплащат само по банков път!!!

Обученията се провеждат при записани минимум 20 участника.

За валидно се смята записване, по което е постъпило плащане по сметката на Магистер Диксит ЕООД или Доместикс ЕООД до указания краен срок.

Ако записването е извършено преди крайния срок за ранно записване и плащане, но плащането не е постъпило до изтичането му, то се дължи по-високата цена!!!

Когато обучение се анулира по вина на организаторите, на записалите се участници се предлагат две възможности:
- връщане на заплатената такса в пълен размер
-пренасочване на участието към следващ семинар (потвърждава се писмено от двете страни)

При отказ от участие в обучение до пет календарни дни преди датата на обучението (тя не се брои), се удържат 35 лв. от внесената сума за такса без ДДС, и останалата част се възстановява обратно на наредителя.

При отказ от участие в обучение в период по-малък от пет календарни дни преди датата на обучение (тя не се брои), се удържа 50% от внесената такса без ДДС, и останалата част от сумата се възстановява на наредителя.

При анулация в деня на семинара или неявяване - заплатената такса не се възстановява и не се компенсира с друго участие!!!

Всички анулации се извършват в писмена форма на e-mail magisterd@abv.bg

Организаторите не носят отговорност за транспортни и други разходи на участниците, които не са включени изрично в цената на обучението!!!

Обучения могат да се отменят или отлагат при заболяване на лектор или други непредвидени форсмажорни обстоятелства, за които организаторите нямат вина.

При желание от страна на участниците се издава сертификат за участие в обучение на съотватната дата, със съответната тема, лектор и посочени часове.
Сертификатът удостоверява участие в съотватното обучение. Не се провеждат изпити, не се присъжда професионална степен или квалификация.
Сетификатът може да послужи за отчитане на външни часове обучения за дипломираните експерт счетоводители пред ИДЕС.


От януари 2019г. отстъпка за участвали в предишни семинари ще могат да ползват тези, които са посетили семинар на Доместикс ЕООД или Магистер Диксит ЕООД в рамките на 2017 и / или 2018г.

Политика за поверителност на личните данни на МАГИСТЕР ДИКСИТ ЕООД

Администратор:
МАГИСТЕР ДИКСИТ ЕООД
ЕИК175247567
За контакт: гр. София пл. Македония 1, ет. 15, офис 5
Денислава Рускова - тел. 0888807911 magisterd@abv.bg
Съвместен администратор:
Доместикс ЕООД
ЕИК131448643
За контакт: гр. София пл. Македония 1, ет. 15, офис 5
Денислава Рускова - тел. 0888807911 domestics@abv.bg

Магистер Диксит ЕООД гарантира поверителността на Вашите данни и Ви уверява, че те ще се използват в пълно съответствие с настоящата политика за поверителност на личните данни.
Интернет страницата на Магистер Диксит ЕООД може да се ползва свободно и без ограничения. Определена информация може да се ползва само след регистрация, с цел избягване на злоупотреба с предоставената информация и услуги.

КАКВА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ:
Име, презиме и фамилия
Месторабота и позиция
Адрес за издаване на фактури и ЕИК/ ДДС номер за индентификация
телефон, факс, електронен адрес
С КАКВА ЦЕЛ СЪБИРАМЕ ИНФОРМАЦИЯТА:
Изискваме тази информация, за да Ви регистрираме за участие в обучение/ семинар, за отговор на Ваше запитване, за предоставяне на услуги, свързани с дейността ни по консултиране и обучение.
ОСНОВАНИЕ:Изпълнение на законови задължения и нормативни изисквания и отчитане пред държавни и други компетентни органи, относно финансово счетоводната дейност на дружеството, във връзка с дейност по обслужване на клиенти – договор/ съгласие.
Получател на данни: Обслужване от счетоводна компания
- обработващ лични данни.
Ние няма да предоставяме личните Ви данни на трети лица, освен при изискване от закона или от съда. Не предаваме лични данни в трети държави или международни организации.
Не прилагаме автоматизирано вземане на решения, включително профилиране.
Данните се предоставят от юридически и физически лица, ползватели на нашите услуги и от публични регистри.
Уверяваме Ви, че Магистер Диксит ЕООД полага необходимите грижи за защитата на Вашите лични данни и предотвратяването на неоторизиран достъп до тях.
Промените в тази Политика за поверителност влизат в сила при публикуването и на сайта на Магистер Диксит ЕООД. Ако вие продължите да използвате сайта след публикуване на промяна на тази Политика за поверителност, това ще се счита за приемане на съответната промяната.
Ако смятате, че каквато и да било информация за Вас е невярна или неточна, моля да ни информирате възможно най-скоро на magisterd@abv.bg. Дадено от Вас съгласие може да оттеглите по всяко време в писмена форма на magisterd@abv.bg. Промените в личните данни или пълното заличаване на регистрацията с лични данни се извършват след получаване на изрична заявка за това, изпратена през формата за контакт или на адрес magisterd@abv.bg. Срокът за извършване на заличаването е до две седмици след получаване на искането. Вие носите отговорност за запазване актуалността на данните, които предоставяте в нашия сайт. Ако имате основание да смятате, че са нарушени правата Ви, имате право да подадете жалба до КЗЛД www.cpdp.bg, kzld@cpdp.bg, тел. 02/91-53-519
Цялата информация, която събираме, е защитена с разумни технически средства и процедури за сигурност.
Настоящата Политика за поверителност е актуализирана последно на 20.05.2018г.

Политика за употреба на бисквитки

Бисквитката ("cookie") е файл, съдържащ ограничен набор от текстова информация, която даден уеб сайт прехвърля от уеб браузъра на твърдия диск на вашето устройство временно, докато трае посещението ви, или за по-дълъг период.
Функцията на бисквитките е да запазят определена информация, свързана с вашите предпочитания и се използват, за да улеснят вашето сърфиране. Бисквитки са необходими, за да може сайтът да изпълнява по - добре своите функции.
Посредством тези бисквитки се събира статистическа информация относно трафика на сайта, включваща броя посещения, времето за престой, популярността на отделните страници, последователността на разглеждане, повторните посещения и момента на излизане от сайта. Използваме Google Analytics, за да генерираме единствено статистика за посещенията на сайта. За отказ вижте https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. При първото си посещение в сайта, получавате информация, че се използват бисквитки.