<b>Счетоводни грешки. Счетоводно отчитане и данъчно третиране по ЗКПО на допуснати счетоводни грешки</b>
 • Димитър Войнов - данъчен консултант
 • 17.09.2019

Счетоводни грешки. Счетоводно отчитане и данъчно третиране по ЗКПО на допуснати счетоводни грешки

Грешки за предходната година, установени до 30 септември на следващата година и др.


<b>Обучение в Добрич: Актуални въпроси и казуси по ЗДДС</b>
 • адв. Росен Русков - данъчен експерт
 • 19.09.2019

Обучение в Добрич: Актуални въпроси и казуси по ЗДДС

Актуална практика и проблеми, свързани с прилагането на ЗДДС


<b>Трудовите отношения в контекста на Закона за хората с увреждания. </b>
 • Теодора Дичева
 • 25.09.2019

Трудовите отношения в контекста на Закона за хората с увреждания.

Ред за извършване на проверки от ИА ГИТ. Задълженията на работодателите във връзка със специалната закрила на трудоустроени лица


<b>"ЗДДС и сделките с недвижими имоти" </b>
 • адв. Росен Русков - данъчен експерт
 • 27.09.2019

"ЗДДС и сделките с недвижими имоти"

Правна регламентация. Сделките с недвижими имоти от гледна точка на ЗДДС.


<b>Законодателни промени в областта на ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ през 2019 г. </b>
 • адв. Йордан Политов - Ръководител на Отдел „Интелектуална собственост и иновации“ Адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори“
 • 30.09.2019

Законодателни промени в областта на ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ през 2019 г.

Най-важните промени в действащата нормативна уредба през 2019 г.


<b>Лизинг – практически аспекти на промените в счетоводното отчитане и данъчното третиране по ЗКПО</b>
 • Димитър Войнов - данъчен консултант
 • 02.10.2019

Лизинг – практически аспекти на промените в счетоводното отчитане и данъчното третиране по ЗКПО

МСФО 16 „Лизинг“, СС 17 „Лизинг“ промени и примери от практиката


<b>Актуални промени на ЗОП и ППЗОП – 2019. Централизирана електронна платформа от 01.11.2019 г.</b>
 • адв. Милана Кривачка – експерт в областта на обществените поръчки
 • 04.10.2019

Актуални промени на ЗОП и ППЗОП – 2019. Централизирана електронна платформа от 01.11.2019 г.

Практика на Агенцията по обществени поръчки и разглеждане на конкретни казуси


<b>GDPR – актуални правила и практически механизми за организация и изпълнение на задачите по защита на личните данни</b>
 • адв. Румяна Йорданова, CIPP/E
 • 11.10.2019

GDPR – актуални правила и практически механизми за организация и изпълнение на задачите по защита на личните данни

Правилник за дейността на КЗЛД, рискове при управление и съхранение, задължения на длъжностните лица по защита на личните данни ( DPO) и др.


<b>Актуалните Промени в Закона за Устройство на Територията - 2019</b>
 • Савин Ковачев - Консултант по ЗУТ
 • 15.10.2019

Актуалните Промени в Закона за Устройство на Територията - 2019

Актуалните Промени в ЗУТ и Закона за кадастъра и имотния регистър.Очаквани промени в подзаконовите нормативни актове


<b>ЗМИП – промени 2019 и актуална практика.</b>
 • : адв. Асен Апостолов, Лора Георгиева, юрист - Екип от адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори“
 • 01.11.2019

ЗМИП – промени 2019 и актуална практика.

Националната оценка на риска и вътрешните правила. Нов законопроект за изменение на ЗМИП (внесен в НС на 03.07.2019г.)